Długoterminowo dostępne i otwarte zasoby projektu CYBER-MSME: Walidacja działań i rekomendacje na podstawie doświadczeń partnerów

Cyberprzestępczość to najszybciej rozwijająca się forma działalności przestępczej i wydaje się, że uderza głównie w segment gospodarki. Według najnowszych danych skala cyberprzestępczości gospodarczej wzrosła pięciokrotnie w latach 2013–2017, a mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (zwane dalej MMŚP) – kręgosłup gospodarki UE – są przede wszystkim dotknięte tym zjawiskiem.

Mimo że MMŚP są najbardziej narażoną grupą na rosnące zagrożenie stwarzane przez cyberataki, MMŚP bardzo rzadko zdają sobie sprawę z zagrożeń, na jakie są narażone, nie mówiąc już o przygotowaniu się na nie. W raporcie branżowym z 2019 r. oszacowano, że 66 proc. decydentów wyższego szczebla w małych firmach uważa, że jest mało prawdopodobne, aby ich przedsiębiorstwo stało się celem przestępców internetowych (Keeper), podczas gdy UNIPOL obliczył, że tylko 14 proc. MMŚP jest przygotowanych do stawienia czoła zagrożeniom cybernetycznym (2018 r.).

W 2021 roku partnerzy CYBER MSME opracowali szczegółowy i bardzo kompleksowy raport, w którym:

  1. Przedstawiono stan przygotowania i świadomości w MMŚP na temat zagrożenia cybernetycznego
  2. Zidentyfikowano najlepsze praktyki w zakresie wsparcia MMŚP w obszarze cyberbezpieczeństwa
  3. Zaprezentowano dalsze zalecenia w dziedzinie innowacji i konkurencyjności dla sektora prywatnego

Bogactwo wiedzy zgromadzonej przez organizacje uczestniczące w projekcie na temat poziomu zabezpieczeń w sferze cybernetycznej w MMŚP zostało ostatecznie skonsolidowane w oficjalnym dokumencie „Wytyczne dotyczące wdrażania wyników projektów”. Dokument ten ma na celu zapewnienie interesariuszom i grupom interesów kluczowych danych do wdrożenia w ich ekosystemie praktyk i inicjatyw inspirowanych projektem Cyber MSME – lub przeniesienia całości zasobów udostępnionych przez partnerów do ich organizacji.

Z bardziej metaforycznego punktu widzenia dokument może być potraktowany jako cyfrowa spuścizna projektu: swoisty podręcznik,  jak realizować programy budowania potencjału mające na celu wzmocnienie świadomości informatycznej i cybernetycznej małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Zdecydowana większość tych danych jest wynikiem procesów wdrożenia programów nauczania CYBER-MSME w wersji pilotażowej przez partnerów w ramach formalnych działań Intellectual Output 3. Celem jest wykorzystanie wiedzy z raportu w wiedzę praktyczną i potwierdzenie wiarygodności pedagogicznej materiałów szkoleniowych.

Wspomniany dokument – w formie bezpłatnego otwartego dostępu i w wersji wielojęzycznej umieszczony na oficjalnej Platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu – jest bardzo zwięzły i kompleksowy, tak aby w jak największym stopniu był przydatny i czytelny dla użytkowników:

  1. Pierwsza sekcja wprowadza czytelników w ogólną skalę i zakres projektu oraz szczegółowo opisuje konkretne efekty edukacyjne opracowane przez partnerów i przetestowane z grupami docelowymi.
  2. Druga część dotyczy profilu specjalisty ds. bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnego z wizją partnerów – na podstawie oceny potrzeb przeprowadzonej na poziomie ponadnarodowym w ramach przygotowania programów nauczania.
  3. W trzeciej sekcji podkreślono treść, strukturę i metodologię programu pilotażowego oraz funkcjonalności platformy OER jako narzędzia wsparcia fazy testowania.
  4. Wreszcie – zestawienie kluczowych zaleceń i wniosków opracowanych przez trenerów i nauczycieli, które czytelnicy i zainteresowani STKH mogą wykorzystać do dopracowania i dostosowania strategii wdrażania we własnych organizacjach.

Podsumowując, ten zestaw wytycznych ma na celu zwiększenie skali wpływu CYBER-MSME nawet poza formalny cykl życia projektu, ułatwiając powielanie jego rezultatów, a co najważniejsze, pozwala praktycznie wykorzystać jego funkcjonalności w procesach wdrożenia.

Projekt CYBER MSME przyczynił się do zapewnienia ciągłości inicjatyw współfinansowanych w ramach programu Erasmus+ mających na celu wzmocnienie umiejętności cyfrowych i cybernetycznych unijnego sektora prywatnego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://www.cybermsme.eu/