Komunikat prasowy: Podsumowanie działań, które zakończyły kolejny etap projektu Foster

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Zakończył się kolejny etap projektu „FOSTER – jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”, Projektu realizowanego przez trzy firmy – Partnerów z dwóch krajów – Islandii (Kara Connect) oraz Polski (Case – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych i CTS – Customized Training Solutions). Projekt współfinansowany jest z funduszy państw: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Do tej pory zostały zrealizowane następujące etapy:

• Raport przygotowany przez Kara (opublikowany na stronie Projektu)
Raport przedstawia ramy prawne ustawodawstwa islandzkiego oraz założenia i warunki realizacji edukacji pozaszkolnej dla dzieci objętych opieką społeczną, w tym przebywających w rodzinach zastępczych. Publikacja jest pierwszym tego typu wydawnictwem prezentującym polskiej publiczności dorobek Islandii w odniesieniu do edukacji pozaszkolnej młodzieży i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczególny nacisk w publikacji został położony na kwestie nauczania o nowych technologiach i ich wykorzystania w życiu codziennym oraz zagadnienia nauczania za pośrednictwem nowych technologii. Publikacja została napisana prostym, przystępnym językiem – tak, aby mogło z niej korzystać szersze grono interesariuszy, w tym nauczyciele, opiekunowie osób młodych, metodycy, a także eksperci. Publikacja zawiera konkretne przykłady innowacyjnych narzędzi stosowanych w Islandii wraz z oceną możliwości i zasadności zastosowania tych rozwiązań w Polsce. Publikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim.

• Przygotowanie badania odnośnie tematów szkoleniowych w Projekcie Foster (podsumowanie opublikowane na stronie Projektu).
Analiza zawiera opis stanu wyjściowego związanego z potrzebami edukacyjnymi wychowanków domów dziecka w odniesieniu do korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Opracowania tego typu nie były dotychczas dostępne w Polsce. Zagadnienia edukacji pozaszkolnej wychowanków domów dziecka jest w Polsce niedostatecznie rozpoznana; analiza wypełniła tę lukę, wskazując na te kluczowe tematy, w odniesieniu do których należy podjąć działania edukacyjne. Tekst został napisany prostym językiem, tak aby mogło z niego skorzystać szerokie grono interesariuszy. Publikacja jest dostępna w języku polskim i angielskim.

• Etap, który zakończył się 31 stycznia 2023, a jego celem było przygotowanie materiałów edukacyjnych dla wychowawców i wychowanków domów dziecka. Treści prezentowane są w języku polskim na stronach Partnerów: CASE Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych oraz CTS Customized Training Solution. Treści szkoleniowe obejmują 5 wyselekcjonowanych tematów:
→ Cyfrowy ślad i tożsamość
→ Prywatność i bezpieczeństwo
→ Relacje i komunikacja
→ Mowa nienawiści, hejt
→ Zarządzanie finansami

Materiały edukacyjne skierowane są do wychowanków, czyli młodzieży w wieku 13-18 lat oraz do wychowawców, nauczycieli, trenerów – edukatorów.

Materiały dla wychowanków (dostępne na stronie Projektu) przedstawione są w formach: infografik, grafik, gier edukacyjnych, 5 filmików szkoleniowych oraz pakietów szkoleniowych. Mając na uwadze grupę docelową, czyli młodzież w wieku 13-18 lat treści te są przystępne, przejrzyste i proste w swoim przekazie. Materiały mają innowacyjną i aktywizująca formułę.

Dla wychowawców dostępne są: Instrukcja (jak korzystać ze scenariuszy szkoleń), 15 scenariuszy szkoleń (trzy w każdej kategorii tematycznej), 5 filmów instruktażowych oraz podręcznik w wersji papierowej i elektronicznej.
Dzięki gotowym treściom edukacyjnym wychowawcy mogą w prosty, komunikatywny i efektywny sposób przeprowadzić szkolenie dla wychowanków. Materiały opracowane zostały w takiej formie, by można było z nich korzystać zarówno prowadząc szkolenia od razu ze wszystkich modułów z jednego tematu, jak i prowadząc poszczególne lekcje osobno.

Wszystkie materiały edukacyjne dostępne są bezpłatnie i bez logowania.


Press Release: summary of activities that completed the next stage of the Foster Project

Pr„FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project benefits from a 74 429,40€ grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

We have completed the next stage of the Project: „Foster – how to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project which brings together three Partners from 2 countries – Iceland (Kara Connect) and Poland (CTS – Customized Training Solutions and CASE – Center for Social and Economic Research). A project co-financed by Iceland, Liechtenstein, Norway grants.

We have managed to complete the following stages of the Project so far:
• Report, prepared by Kara Connect (published on Project`s website). The Report presents the legal framework of Icelandic legislation as well as the assumptions and conditions for the implementation of out – of – school education for children under social care, including those staying in foster homes. The publication is the first of its kind presenting to Polish audience the achievements of Iceland in the creation and implementation of the out-of-school education of young people and children at risk of social exclusion. Particular emphasis in the publication is placed on issues of teaching about new technologies and their use in everyday life, and the issue of teaching through new technologies. The publication is written in a simple, accessible language – so it can be used by a wider range of stakeholders. The publication contain specific examples of innovative tools used in Iceland, together with an assessment of the possibility and relevance of applying these solutions in Poland. The publication is available in Polish and English.
• Preparation of research on training topics in the Foster Project (summary published on the Project`s website). The analysis include a description of the initial state related to the educational needs of teenagers in foster homes in relations to the use of modern technologies in everyday life. Studies of this type has not been available in Poland so far. The issue of out-of-school education of teenagers of foster homes is insufficiently recognised in Poland; the analysis fills this gap by highlighting the key themes on which educational action needs to be taken.
• The stage which has finished in January 31st 2023 concerned the preparation of training materials for caregivers and teenagers staying in foster homes. The content of the training materials has been published in Polish on the Partner`s website (Case – Center for Social and Economic Research and CTS – Customized Training Solution).

Educational materials cover 5 selected topics:
1.Digital footprint and identity
2.Privacy and security
3.Relationships and communication
4.Hate speech, hate
5.Management

Training material are aimed at teenagers aged 13-18 and at caregivers, tutors, teachers, trainers – educators.
The educational materials for teenagers ( available on the Project`s website) are presented in the form of graphics, infographics, educational games, 5 videos and training packages. They are created on the basis of needs analysis conducted in the form of interviews with representatives of fosters homes and their teenagers, so they are tailored to this group. Bearing in mind the target group, young people aged 13-18, the content is accessible, and simple to convey. The materials have an innovative, activating formula and are available not only to teenagers in foster homes, but also to young people not at risk of social exclusion.

Materials for caregivers ( available on Project`s website) contain: Instructions (how to use training scenarios), 15 training scenarios (three in each topic category), training templates, 5 videos and a manual (standard and electronic version). Thanks to ready – made educational content, caregivers are able to do the training in an easy, commicative way. The materials are formulated in a way that they can be used for immediate training of all the moduls in one topic and for individual lessons.
All educational materials are available for free and with no logging in.