Regulamin konferencji

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. (CTS), dalej zwany jest Regulaminem.
1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez CTS.
1.3. Organizatorem Konferencji jest firma CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub CTS.
1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być specjaliści IT oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.
1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż związanych z tematyka Konferencji. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.
1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres email Organizatora cts@cts.com.pl lub zgłoszenie w Biurze Organizatora (adres siedziby) oraz
2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora lub w drodze wymiany informacji elektronicznie (email), w miarę dostępności miejsc.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.4. Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.
3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
3.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresisie.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do 7go dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: cts@cts.com.pl.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe

6.1. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w dolnej części formularza zgłoszeniowego.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu (agendy) Konferencji oraz Wykładowców/Prelegentów w każdym terminie przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiany będą podane na stronie Konferencji.
7.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
7.4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
7.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
7.9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
7.10. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.