Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ

WARUNKI ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA

1. Zgłaszający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wysłaniem formularza zgłoszenia i dostosowaniem się do jego postanowień. 

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach o łącznej wartości przekraczającej 8.000 zł netto (9.840 zł brutto), muszą mieć formę pisemną z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i powinny być wysłane mailem (skan)  lub podpisane podpisem kwalifikowanym na adres szkolenia@cts.com.pl lub listem poleconym na adres siedziby CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa (IV p.)

4. Potwierdzeniem realizacji szkolenia są informacje  organizacyjne wysyłane 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszenia. Potwierdzenie zawiera wszelkie informacje organizacyjne, tj. temat szkolenia, imiona i nazwiska uczestników, termin, miejsce i godziny realizacji zajęć, a także powiadomienie o ewentualnych dokonanych rezerwacjach miejsc hotelowych (rozliczenia z hotelem pozostają po stronie Zamawiającego).

5. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

6. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. Kwota obejmująca cenę netto szkolenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi usługami (np.  egzamin, nocleg, koszt dojazdu) powiększona o należny podatek od towarów i usług, stanowi wartość zamówienia. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia.

7. Zapłata za szkolenie następuje w formie przedpłaty na podstawie potwierdzenie wysyłanego przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku stałych klientów istnieje możliwość płatności za szkolenie na podstawie faktury VAT po szkoleniu w terminie 7 do maksymalnie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zapłata po szkoleniu musi być uzgodniona z opiekunem handlowym CTS.

8. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie e-faktury.

9. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej (email, poczta). Za datę rezygnacji lub zmiany terminu przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do CTS. Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana terminu zgłoszona w siódmym dniu roboczym przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Klient ponosi wówczas koszty w wysokości 50% wartości zamówienia. Jeżeli rezygnacja lub zmiana terminu nastąpi w szóstym dniu roboczym przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w dniach następnych, w tym także w dniu szkolenia lub też nie nastąpi wcale, a uczestnik/uczestnicy nie pojawią się na szkoleniu, Klient ponosi pełną opłatę za kurs – 100% wartości zamówienia.

10. W przypadku szkoleń zdalnych (On-line) (CTS Remote Training) oraz akredytowanych przez APMG, Axelos, Peoplecert, IBM, ISACA wszystkie terminy, określone w pkt. 9 ulegają wydłużeniu o dodatkowe 3 dni robocze.

11. CTS zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani w możliwie najszybszym czasie. CTS zobowiązuje się do zaproponowania i zrealizowania kolejnego terminu szkolenia, a także w przypadku odmowy uczestnictwa, do zwrotu uiszczonej opłaty za kurs.

12. CTS nie odpowiada za nieobecność zgłoszonych uczestników na szkoleniu.

13. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@cts.com.pl w terminie maksymalnie 3 (trzy) dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 (trzydzieści) dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.

4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od CTS.

5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których CTS ma roszczenia finansowe.