Regulamin szkoleń

WARUNKI ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA 

Organizator: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zamawiający:  Osoba fizyczna  posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 1. Zamawiający  jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wysłaniem formularza zgłoszenia i dostosowaniem się do jego postanowień.
   
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i jest jednocześnie potwierdzeniem warunków zawartych w formularzu zgłoszenia i zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach o łącznej wartości przekraczającej 17.000 zł netto (20.910 zł brutto), muszą mieć formę pisemną (formularz lub umowa) z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli i powinny być wysłane mailem (skan)  lub podpisane podpisem kwalifikowanym na adres szkolenia@cts.com.pl  lub na adres mailowy opiekuna handlowego lub listem poleconym na adres siedziby:

  CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.
  Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
  ul. Grzybowska 56
  00-844 Warszawa (IV p.)

 4. Przy zamawianiu szkoleń zamkniętych istnieje możliwość podpisania umowy dedykowanej do danego projektu. 
 5. Potwierdzeniem realizacji szkolenia są informacje organizacyjne wysyłane przez Organizatora około 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszenia.
  Potwierdzenie zawiera wszelkie informacje organizacyjne, tj. temat szkolenia, imiona i nazwiska uczestników, termin, miejsce i godziny realizacji zajęć, a także powiadomienie o ewentualnych dokonanych rezerwacjach miejsc hotelowych (rozliczenia z hotelem pozostają po stronie Zamawiającego).

 6. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w opisie poszczególnych szkoleń na stronie Organizatora  www.cts.com.pl. lub w ofercie wysłanej  przez Organizatora na życzenie Zamawiającego.
 7. Wszystkie ceny podawane w opisach szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. Kwota obejmująca cenę netto szkolenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi usługami (np. egzamin, nocleg, koszt dojazdu) powiększona o należny podatek od towarów i usług, stanowi wartość zamówienia. W przypadku Zamawiających zwolnionych z  VAT niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia.
 8. Wynagrodzenie z tytułu zamówienia Zamawiający wpłaci na podstawie faktury proforma przed szkoleniem lub faktury VAT wystawionej po realizacji szkolenia, w terminie określonym w zamówieniu na rachunek wskazany na fakturze. Termin płatności standardowo wynosi  7 dni.  Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione z opiekunem handlowym Organizatora.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną.
  W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie e-faktury, faktura zostanie wysłana na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail Zamawiającego.

 10. Informacja o rezygnacji ze szkolenia, zmianie terminu, danych uczestnika szkolenia lub innych danych zawartych w formularzu zgłoszenia wymaga formy pisemnej (email, poczta). Za datę rozpoczynającą bieg rozpatrywania sprawy przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Organizatora (w godzinach urzędowania 8:00-16:00).
 11. Zamawiający może złożyć pisemną rezygnację z udziału w szkoleniu otwartym nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów w terminie:
   – minimum 15 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia – szkolenia IBM,
   – minimum 8 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia – pozostałe szkolenia publikowane w katalogu szkoleń Organizatora.

 12. W przypadku rezygnacji na mniej niż 8 lub 15 dni w przypadku szkoleń IBM  przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Zamawiający zobowiązuje się do zwrócenia Organizatorowi wszystkich poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją zamówienia.
 13. Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana terminu zgłoszona w siódmym dniu roboczym lub czternastym dniu roboczym w przypadku szkoleń IBM przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Zamawiający ponosi koszty w wysokości 50% wartości zamówienia.

  Jeżeli rezygnacja lub zmiana terminu nastąpi w szóstym dniu roboczym lub trzynastym dniu roboczym w przypadku szkoleń IBM przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w dniach następnych, w tym także w dniu szkolenia lub też nie nastąpi wcale, a uczestnik/uczestnicy nie pojawią się na szkoleniu, Zamawiający ponosi pełną opłatę za szkolenie – 100% wartości zamówienia.

 14. Zamawiający może złożyć pisemną rezygnację z udziału w szkoleniu zamkniętym nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów w terminie ustalonym z opiekunem handlowym Organizatora, ale nie krótszym niż 21 dni roboczych przed realizacją szkolenia.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania realizacji szkolenia, o czym Zamawiający i zapisani uczestnicy zostaną poinformowani w możliwie najszybszym czasie. Organizator zobowiązuje się do zaproponowania i zrealizowania kolejnego terminu szkolenia, a także w przypadku odmowy uczestnictwa, do zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
 16. Organizator nie odpowiada za nieobecność zgłoszonych uczestników na szkoleniu.

WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ

 1. Ogólne warunki realizacji szkoleń zamieszczone są w opisach szkoleń na stronie Organizatora www.cts.com.pl lub w ofercie wysłanej na życzenie Zamawiającego.
 2. Materiały szkoleniowe, prezentacje dostarczone uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
 3. Zabronione jest nagrywanie zajęć i robienie zdjęć bez zgody Organizatora.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@cts.com.pl w terminie maksymalnie 3 (trzy) dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 (trzydzieści) dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon i  adres mailowy), temat i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od CTS.
 5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób/podmiotów wobec których CTS ma roszczenia finansowe.