Regulamin wydarzenia

Regulamin spotkania

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki  Organizatorów oraz Uczestników bezpłatnego  wydarzenia (spotkania/seminarium/warsztatu) 
1.2. Organizatorami są partnerzy projektu Foster:  głównie CTS Customized Training Solutions sp. z o.o.  
1.3. Wydarzenie, odbywać się będzie w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora/ów
1.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu  wydarzenia, o czym zapisaniu uczestnicy zostaną poinformowani  najpóźniej 5 dni przed zaplanowanym terminem.
1.5. Agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia https://cts.com.pl/szkolenia/jak-sobie-radzic-w-zyciu-codziennym-madrze-wykorzystujac-cyfrowe-technologie/
1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w wydarzeniu  otrzyma  certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, jeśli podpisze listę obecności i wypełni ankietę.

§2. Rejestracja uczestnictwa 

2.1. W celu wzięcia udziału w wydarzeniu uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia.
2.2. Uczestnikami wydarzenia może być każdy, kto zarezerwuje miejsce wypełniając formularz zgłoszenia i wskaże  powiązania wykonywanej pracy z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalno-wychowawczą.
2.3. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora a najpóźniej 10 dni przed terminem  realizacji wydarzenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa tylko w przypadku dostępności miejsc.
2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa.
2.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawa oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/seminarium

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu  w dowolnym terminie, nie później jednak niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej e-mailem wysłanym na adres cts@cts.com.pl. lub poprzez wypełnienie formularza:

§4. Postanowienia końcowe

4.1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych/zależnych od Organizatorów, Organizatorzy niezwłocznie  poinformują o odwołaniu wydarzenia wszystkich zapisanych uczestników wysyłając e-mail na adres podany w formularzu zgłoszenia. 
4.2  W przypadku odwołania wydarzenia Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez uczestników w celu przygotowania się do udziału w wydarzeniu w tym m.in. kosztów biletów komunikacji, noclegów.
4.2. Wydarzenie ma charakter otwarty, ale nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/seminarium i obowiązują wszystkich Uczestników.