Regulamin zapisów

Warunki przyjmowania uczestników na egzaminy:

1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na testy są przyjmowane jedynie na formularzach zgłoszeniowych CTS – ZAPISZ SIĘ »

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie. Przez telefon można jedynie uzyskać informacje o dostępnych egzaminach i dostępnych terminach.
CTS nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego podania danych przez zgłaszających na egzamin.

Zgłoszenie na egzamin, przesłane do CTS oznacza akceptację warunków (regulaminów) firm akredytujących, określających zasady przystępowania do egzaminów.
CTS nie przyjmuje zastrzeżeń co do tych zasad i nie jest stroną w umowie pomiędzy uczestnikiem egzaminu, a dostawcami egzaminów.

2. POTWIERDZENIA

Po otrzymaniu zgłoszenia CTS wysyła pocztą elektroniczną (na adres e-mail osoby kontaktowej) automatyczne potwierdzenie przyjęcia egzaminu do realizacji.

W przypadku egzaminów VUE i Certiport po zarejestrowaniu przez administratora CTS egzaminu w systemie, otrzymacie Państwo ostateczne potwierdzenie terminu, godziny, miejsca i ceny egzaminu.

3. TERMINY

Sesje testowe organizowane są w godzinach 09.00-15.30.

Pearson VUE w środy,

Certiport we wtorki,

pozostałe w czwartki piątki.

Chęć przystąpienia do testu Pearson VUE, Certiport  należy zgłosić na formularzu – minimum 7 dni roboczych przed wybranym terminem.

Zgłoszenie nie oznacza, że wybrany termin testu, jest możliwy do realizacji.

W przypadku egzaminów realizowanych w formie papierowej np ISTQB, zgłoszenie powinno nastąpić na minimum 14 dni roboczych przed terminem.

4. MIEJSCE

Wszystkie testy zdalne odbywają się w siedzibie CTS w Warszawie,

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

Testy klasyczne (papierowe) mogą być realizowane poza siedzibą CTS, wg indywidualnych ustaleń – dotyczy to tylko wybranych egzaminów.

5. REALIZACJA EGZAMINÓW

Na sesję testową należy przynieść dowód stwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie i podpis oraz drugi dokument z danymi osobowymi i podpisem.

Przy egzaminach ze zniżką dla studentów wymagane jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

6. KOSZT EGZAMINÓW

Koszty egzaminów uzależnione są od kursów walut i przeliczenia w PLN wg kursu banku komercyjnego.
Każde podejście do testu, niezależnie od wyniku jest płatne, chyba że jest objęte promocją lub mają Państwo voucher.

Cena egzaminu w przeliczeniu na PLN podawana jest w potwierdzeniu realizacji egzaminu. W cenę każdego egzaminu wliczane są koszty bankowe ponoszone przez nasze centrum podczas rejestracji.

7. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności w formie przelewu należy dokonać na podstawie potwierdzenia realizacji zgłoszenia (cena z VAT jest ceną do zapłaty), przed realizacją testu. Numer konta bankowego znajduje się na naszej stronie. Brak potwierdzenia, że przelew został uiszczony oznacza brak możliwości podejścia do egzaminu. Kwota naliczona pozostaje do zapłaty.

Nie realizujemy egzaminów z odroczonym terminem płatności. Nie przyjmujemy płatności gotówkowych i nie realizujemy płatności kartą.

8. REZYGNACJA Z EGZAMINU LUB PRZENIESIENIE TERMINU EGZAMINU

Rezygnacja lub zmiana terminu/godziny egzaminu musi nastąpić w formie pisemnej (cts@cts.com.pl) nie później niż 72 godziny (3 dni robocze) przed rozpoczęciem sesji. Rezygnacja z testu w terminie późniejszym nie zwalnia z opłaty za test. CTS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu sesji egzaminacyjnej bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową pod adresem mail: egzaminy@cts.com.pl