Spotkanie otwierające projekt FOSTER

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

23 lutego 2022 roku CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. jako gospodarz przewodniczyła pierwszemu spotkaniu organizacyjnemu projektu „FOSTER – jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”, projektu realizowanego przez 3 firmy – Partnerów z 2 krajów: Islandii (Kara Connect) oraz Polski: CTS i CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie inicjujące start projektu FOSTER było planowane w Warszawie, jednak sytuacja pandemiczna związaną z COVID-19 wymusiła zmianę spotkania na tryb on-line.

Projekt FOSTER obejmuje swoim zakresem dwa priorytetowe obszary:
1. Edukację dotyczącą systemu opieki społecznej nad dziećmi
2. Rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Celem projektu FOSTER jest wypracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla wychowanków i opiekunów domów dziecka oraz wdrożenie stworzonych narzędzi edukacyjnych w tych instytucjach, by zwiększyć umiejętności życiowe ich wychowanków, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym szybko zmieniającym się cyfrowo, świecie.

Cel ten jest bezpośrednio związany z celami programu Edukacja, gdyż:
a) umożliwia zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród młodzieży obecnie oraz w dalszej perspektywie życiowej;
b) jako pierwsza tego typu oferta edukacyjna adresowana do młodzieży znajdującej się w systemie opieki społecznej zwiększa potencjał wiedzy w tych instytucjach w Polsce;
c) wzmacnia partnerstwo instytucjonalne w temacie edukacji między Polską a Islandią dzięki przekazaniu wiedzy i doświadczeń Partnera islandzkiego, specjalizującego się w edukacji cyfrowej włączającej oraz edukacji w obszarze systemu opieki społecznej.

Działania projektu obejmują wszystkie markery polityczne podnoszące jakość i efektywność rezultatów. Projekt ma charakter innowacyjny i przyczynia się do realizacji uzgodnionych między partnerami celów, gdyż:
a) zaproponowana treść oferty edukacyjnej jest nowatorska. Według naszej wiedzy nie istnieją materiały edukacyjne w Polsce poprawiające umiejętności życiowe niezbędne do funkcjonowania w cyfrowym świecie,
b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk od Partnera islandzkiego pozwala na stworzenie skrojonej na miarę oferty edukacyjnej dla młodzieży z wykluczonych środowisk społecznych;
c) oferta włącza wykorzystanie nowych technologii w system edukacji, tworzy nowe metody nauczania, tym samym rozwijając procesy kształcenia.

Grupą odbiorców rezultatów projektu są wychowankowie domów dziecka w wieku 13-18 lat oraz ich opiekunowie. Działania będą realizowane w polskich domach dziecka, w których dominują wychowankowie dokładnie tej grupy wiekowej.

O projekcie FOSTER oraz innych inicjatywach CTS znajdą Państwo informacje:
Website: https://cts.com.pl/
E-mail: cts@cts.com.pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cts-customized-training-solutions
Facebook: https://www.facebook.com/CTSCustomizedTrainingSolutions/


Kick-off meeting for the FOSTER project

Pr„FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project benefits from a 74 429,40€ grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

CTS Customized Training Solutions joined the on-line Kick-Off meeting of „FOSTER – How to cope in everyday life, using digital​ technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in​
foster homes and their caregivers”
​, a project co-financed by Iceland, Liechtenstein, Norway grants

On February 23, 2022, CTS joined the online Kick-Off Meeting as a part of „FOSTER – How to cope in everyday life, using digital​ technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in​ foster homes and their caregivers”​,  a project which brings together three Partners from 2 countries (Iceland: Kara Connect, Poland: CTS and CASE – Center for Social and Economic Research). The Kick-Off Meeting, hosted by CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. (CTS), was originally planned in Warsaw, but has been rescheduled online due to COVID-19 pandemic restrictions.

The project FOSTER concerns two priority areas:

  1. child welfare education
  2. developing inclusive education.

The aim of the FOSTER project is to develop an innovative educational offer for teenagers and caregivers of foster homes, and to implement the created educational tools in these institutions, in order to increase the life skills of their teenagers, necessary to function in today’s fast-changing digital world.

This objective is directly linked to the objective of the Education programme as it:

a) reduces the economic and social disparities among young people now and in their lifetime;
b) increases the knowledge potential of Poland as the first such educational offer addressed to young people in the social care system;
c) strengthens the institutional partnership on education beetwen Poland and Iceland through the transfer of knowledge and good practices from the Icelandic partner specializing in digital inclusive education and education on social care system.

The project activities include all policy markers that increase the quality and effectiveness of the project results. The project contributes to the objectives agreed upon beetwen the Partners, because:

a) the proposed content of the educational offer is innovative. To our knowledge there are no educational materials in Poland that improve life skills necessary to function in the digital world;
b) knowledge transfer from Iceland allows for the creation of set of education materials for being use among socially excluded young people;
c) the offer integrates the use of new technologies in education, creates new teaching methods (gamification, interactivity) in environments where these methods do not exist, thus developing inclusive education.

The group of recipients of the project’s results will be teenagers of foster homes aged 13-18 and their caregivers. Activities will be addressed to Polish foster homes, which are dominated by teenagers of exactly this age group.

Project EOG/21/K4/W/0051 “FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers” funded under the EEA Financial Mechanism 2014-2021 Education Programme