Menu

AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:
Utworzyć konta magazynu Azure dla różnych scenariuszy replikacji danych, cen i zawartości.
Zaimplementować pamięć maszyny wirtualnej, magazyn blob, pliki Azure i pamięć strukturalną.
Bezpiecznie zarządzać pamięcią masową za pomocą współdzielonych kluczy dostępu, kopii zapasowych Azure i usługi Azure File Sync.
Przechowywać i uzyskiwać dostęp do danych przy użyciu usługi Azure Content Delivery Network oraz usługi importowania i eksportowania.
Monitorować pamięć masową Azure za pomocą metryk i alertów oraz dziennika aktywności.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak wdrażać rozwiązania pamięci masowej Azure dla różnych scenariuszy. Studenci poznają różne konta i usługi pamięci masowej, a także podstawowe koncepcje replikacji danych i dostępne schematy replikacji. Studenci są również wprowadzani do Storage Explorer. Uczniowie poznają również rodzaje pamięci masowej i sposoby pracy z dyskami niestandardowymi.

Magazyn typu blob Azure przechowuje nieuporządkowane dane w chmurze, a uczniowie uczą się, jak pracować z obiektami typu blob i kontenerami typu blob. Uczą się także używania plików Azure do pracy z plikami udostępnianymi za pośrednictwem protokołu Server Message Block (SMB). Oprócz przechowywania obiektów typu blob kurs obejmuje wykorzystanie tabel i kolejki, jako opcji przechowywania danych strukturalnych.

Następnie uczniowie uczą się, jak zabezpieczyć pamięć masową i zarządzać nią przy użyciu dostępu współużytkowanego (SAS) i kopii zapasowej Azure, korzystając z usługi Recovery Services Vault. Następnie uczniowie dowiedzą się, jak korzystać z usługi Azure File Sync w celu scentralizowania plików organizacji w plikach Azure. Content Delivery Network (CDN) jest używana do przechowywania treści w pamięci podręcznej w rozproszonej sieci serwerów, znajdujących się blisko użytkowników końcowych. Studenci uczą się optymalizować dostarczanie treści za pomocą usługi Azure CDN, a także przesyłać duże ilości danych przy użyciu usługi Azure Import / Export.

Na koniec uczniowie dowiedzą się, jak monitorować pamięć masową Azure, konfigurując dane i alerty oraz korzystając z dziennika aktywności. Studenci uczą się analizować trendy użytkowania, śledzić żądania i diagnozować problemy z kontem pamięci masowej.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 100 Azure Administrator:
AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources
AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage
AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines
AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks
AZ-100T05 – Manage Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 5 dni, oferujemy w cenie 3.500 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Przegląd magazynu Azure
W tym module dowiesz się o kontach pamięci – standardowej i premium – a także o punktach końcowych pamięci masowej i sposobach konfigurowania niestandardowych kont domeny. Będziesz miał okazję ćwiczyć tworzenie kont magazynowych i zarządzanie nimi. Moduł obejmuje również replikację danych i zapewnia porównanie różnych dostępnych schematów replikacji. Zostaniesz wprowadzony do Azure Storage Explorer, narzędzia, które pozwala łatwo pracować z danymi Azure Storage i nimi manipulować.
– Konta magazynu Azure
– Replikacja danych
– Azure Storage Explorer

Moduł 2: Usługi przechowywania
W tym module dowiesz się o składniku dysku w usłudze Azure Storage związanym z maszynami wirtualnymi. Dyski to sposób przechowywania plików VHD przez maszyny wirtualne. Dowiesz się o typach dysków i pamięci masowej oraz o tym, w jaki sposób platforma Azure upraszcza zarządzanie dyskami IaaS, tworząc i zarządzając kontami pamięci powiązanymi z dyskami maszyn wirtualnych. Dowiesz się również, w jaki sposób magazyn blobów platformy Azure przechowuje niestrukturyzowane dane w chmurze, jako obiekty lub bloby (BLOB = duży obiekt binarny). Eksplorujesz pliki Azure, które oferują w pełni zarządzane udziały plików w chmurze, które są dostępne za pośrednictwem protokołu Server Message Block (SMB). Inne opcje przechowywania plików objęte modułem to Tabele i kolejki dla pamięci strukturalnej.
– Przechowywanie maszyn wirtualnych
– Przechowywanie blobów
– Pliki Azure
– Strukturalne przechowywanie

Moduł 3: Zabezpieczanie i zarządzanie pamięcią masową
W tym module dowiesz się, w jaki sposób można użyć podpisu współdzielonego (SAS) w celu zapewnienia delegowanego dostępu do zasobów na kontach pamięci masowej, umożliwiając klientom dostęp do tych zasobów dzięki współużytkowaniu kluczy kont magazynowych. Dowiesz się również, jak korzystać z kopii zapasowej Azure jako rozwiązania chmurowego dla istniejącego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych. Moduł ten obejmuje również synchronizację plików Azure jako sposób scentralizowania udziału plików organizacji w plikach Azure i używania systemu Windows Server do lokalnego buforowania udziału plików Azure, umożliwiając w ten sposób tworzenie scenariuszy, takich jak „podnoszenie i przenoszenie”, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii oraz archiwizacji.
– Współdzielone klucze dostępu
– Kopia zapasowa Azure
– Synchronizacja plików Azure

Moduł 4: Przechowywanie danych i dostęp do nich
W tym module dowiesz się o używaniu sieci dostarczania treści (CDN) do dostarczania buforowanej treści przechowywanej w rozproszonej sieci serwerów brzegowych. Dowiesz się również, jak przesyłać duże ilości danych do i z chmury przy użyciu usługi Azure Import / Export.
– Sieć dostarczania treści Azure
– Usługa importu i eksportu

Moduł 5: Monitorowanie pamięci
W tym module nauczysz się technik monitorowania magazynu Azure. Dzięki metrykom i alertom możesz sprawdzić różne dane o wydajności i wysyłać powiadomienia do swojego administratora systemu. Dzięki dziennikowi aktywności możesz wyszukiwać określone zdarzenia.
– Metryki i alerty
– Dziennik aktywności