Menu

Data Integration and ETL with Oracle Warehouse Builder – OR8 – Oracle

Adresaci szkolenia

› Inżynierowie wsparcia
› Programiści Business Intelligence
› Administratorzy hurtowni danych
› Programiści
› Analitycy hurtowni danych
› Programiści hurtowni danych

Krótki opis

Uczestnicy uczą się jak ładować dane poprzez uruchamianie mapowania i procesów przepływu (process flows), jak używać funkcjonalności Oracle Warehouse Builder, Release 2 do zarządzania zmianami meta danych, debugowania mapowań, tworzenia kopii zapasowych metadanych, zarządzania bezpieczeństwem i strojenia mapowań ETL do lepszej wydajności. Dyskutowana jest integracja Warehouse Builder z OBI EE, oraz architektura i konfiguracja.

Uczestnicy uczą się jak wydobywać dane z róznych typów źródeł danych takich, jak: płaskie pliki tekstowe lub relacyjne bazy danych. Uczą się również jak używać różnych transformacji podczas projektowania zadań ETL.

Kurs ten obejmuje także zagadnienia drugiej części szkolenia Data Integration and ETL with Oracle Warehouse Builder: Part 2. Cześć 2 szkolenia dotyczy zaawansowanych funkcjonalności Warehouse Builder takich, jak wypełnianie “slowly changing dimension”, niejednorodnych połączeń, fast bulk data loads, wychwytywanie zmian danych oraz integracji danych w czasie rzeczywistym.

Wymagania

Konieczne wymagania wstępne:
› Doświadczenie w prostym używaniu Oracle RDBMS, w tym SQL DDL i DML, oraz PL/SQL;
› Sugerowane wymagania wstępne:
› Oracle BI Warehouse Builder R2: Getting Started (OBE)
› Introduction to Business Intelligence Products (eStudy)
› Oracle Database: Data Warehousing Fundamentals

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Instalowanie i konfigurowanie środowiska Warehouse Builder
• Co to jest Oracle Warehouse Builder?
• Proste procesy przepływu (Process Flow) podczas projektowania i wdrażania
• Licencjonowanie i opcje połaczeń Oracle Warehouse Builder
• Instalowanie Oracle Warehouse Builder 11.2
• Schemat OWBSYS
• Używanie OWB 11.2 wraz z bazą danych 10g R2
• Używanie Repository Assistant do zarządzania obszarami roboczymi
• Wspierane systemy operacyjne, źrodła, miejsca docelowe i komponenty opcjonalne
• Rozpoczynanie pracy z Warehouse Builder
• Logowanie się do OWB Design Center
• Przegląd Design Center
• Projekty OWB
• Przegląd obiektów w projekcie
• Przegląd obiektów w Oracle Module
• Organizowanie meta danych poprzez katalogowanie
• Panele nawigatorów lokalizacji i obiektów globalnych
• Ustawianie preferencji projektu
• Architektura Warehouse Builder
• Cykl projektowania w Warehouse Builder
• Przegląd architektury projektowania, wdrażania i uruchomiania
• Przegląd konfiguracji, Control Centers i lokalizacji
• Tworzenia schematów docelowych
• Rejestrowanie użytkowników bazy danych jako uzytkowników OWB
• Role i przywileje użytkowników Warehouse Builder
• Rejestrowanie użytkowników Oracle Workflow
• Definiowanie źródłowych metadanych
• Implementowanie hurtowni danych: typowe kroki
• Różnice w otrzymywaniu metadanych dotyczących plików płaskich i danych relacyjnych
• Tworzenie modułu pliku płaskiego
• Próbkowanie prostego pliku z rozdzielonymi danymi
• Próbkowanie pliku z Multi-wielokrotnymi
• Tworzenie modułu Oracle
• Wybieranie tabel do importu
• Definiowanie mapowań ETL dla danych pośrednich
• Przeznaczenie Staging Area
• Definiowanie mapowań OWB
• Edytor mapowań, grupowanie, rozgrupowywanie i Spotlighting
• Tworzenie tabel zewnętrznych
• Tworzenie i wiązanie procesów
• Poziomy synchronizacji zmian
• Używanie Automapper’a w edytorze mapowań
• Określanie typu ładowania i kolejności zasilania miejsc docelowych
• Używanie operatorów transformacji danych
• Component Palette
• Używanie operatora Joiner
• Operator Lookup: obsługa wielu zgodnych rekordów
• Używanie operatora Subquery Filter
• Używanie operatorów Set, Sequence i Splitter
• Operatory Pivot i Unpivot
• Używanie operatorów Aggregator, Constant, Transformation oraz Pre/Post Mapping
• Wdrażanie i uruchamianie w panelu nawigacji między projektami
• Czyszczenie i scalanie danych dotyczących nazw i adresu
• Integrowanie jakości danych w ETL
• Czyszczenie danych nazw i adresów
• Adres nazw i adresów
• Dostawcy oprogramowania nazw i adresów
• Ustawienia w operatorze nazw i adresów
• Przegląd mapowań nazw i adresów
• Konsolidacja danych przy użyciu operatora Match Merge
• Używanie operatora Match Merge w mapowaniach.
• Używanie Process Flows
• Pojęcia Process Flow
• Tworzenie modułu Process Flow, pakietu Process Flow i samego Process Flow
• Rodzaje aktywności: Fork, And, Mapping, End
• Tworzenie przejść między aktywnościami
• Więcej aktywności: Manual, SQLPLUS, Email
• Generowanie pakietu Process Flow
• Deploying and Reporting on ETL Jobs
• Implementacja logiczna vs. fizyczna
• Ustalanie konfiguracji obiektu
• Pojęcia wdrażania
• Uruchamianie Control Center Manager
• Opcje i preferencje wdrażania
• Repository Browser
• Uruchamianie OWB Browser Listener oraz Repository Browser
• Przeglądanie raportów Design Center oraz Control Center
• Używanie debuger’a mapowań
• Przegląd Mapping Debugger
• Inicjalizacja sesji Mapping Debugging
• Przygotowywanie środowiska testowego i testowanie danych
• Ustawianie pułapek i watch points
• Określanie przepływu danych podczas wykrywania błędów mapowań.
• Poprawianie wydajności ETL
• Poziomy strojenia wydajności
• Parametry związane z wydajnością
• Konfigurowanie mapowań dla: Operating Modes, DML Error Logging, Commit Control oraz Default Audit Levels
• Włączanie Partition Exchange Loading (PEL) dla miejsc docelowych
• Parametry związane z wydajnością przy projektowaniu schematów
• Konfigurowanie indeksów, partycji i więzów integralności
• Włączanie zrównoleglenia i równoległych operacji DML
• Określanie właściwości przestrzeni table i uzyskiwanie statystyk dotyczących schematów
• Zarządzanie kopiami zapasowymi, zmianami i bezpieczeństwem
• Przegląd Metadata Loader Utilities (MDL)
• Zarządzanie zmianami metadanych przy pomocy migawek
• Używanie Change Manager
• Zarządzanie wersjami tworzonych obiektów
• Graficzny interfejs użytkownika Security Management
• Zabezpieczenia na poziomie obiektów
• Określanie parametrów zabezpieczeń
• Integracja z Business Intelligence Enterprise Edition (OBI EE)
• Narzędzia integracji
• Integracja z OBI EE i OBI SE
• Transfer metadanych BI do OBI EE
• Konfigurowanie lokalizacji pliku UDML
• Wprowadzenie do BI metadanych (OBI EE)
• Wdrażanie modułu BI
• Konwertowanie pliku UDML na OBI EE
• Narzędzia administracyjne i wyniku Oracle BI
• Dodatek B: Tworzenie ekspertów
• Wykorzystanie możliwości i złożoności OWB przez nowych użytkowników
• OWB “Experts”: Ukierunkowane wskazówki i zarządzanie wiedzą
• Tworzenie Ekspertów
• Uruchomianie Eksperta
• Tworzenie własnych dialogów
• Scenariusz: od ROLAP do MOLAP w pięciu łatwych krokach
• Scenariusz: Ekspert tworzenia table zewnętrznych
• Dodatek C: Używanie technik diagnostycznych i debugowania
• Zbieranie informacji przed kontaktem ze wsparciem technicznym Oracle
• Kroki podejmowane przez wsparcie techniczne Oracle podczas obsługi zgłoszeń
• Włączanie debugowania i logowania dla Full Java Debug Trace
• Właczanie śledzenia
• Używanie skryptu Service_Doctor.sql
• Rozwiązywanie problemów i błędy diagnostyczne w Control Center Agent (CCA)
• Widoki i narzędzia typu Run-Time
• Zasoby online związane z Warehouse Builder