+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie

Cyfrowe nawyki dzieci i młodzieży. Jak mądrze korzystać z technologii?

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Partnerzy projektu FOSTER – jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”, zapraszają do udziału w wydarzeniu, organizowanym w celu wsparcia instytucji w wychowaniu cyfrowo bezpiecznych i samodzielnych podopiecznych.  

Termin spotkania on-line

09 sierpnia 2023r. (środa), godz. 10.00 – 12.00  ZAPISZ SIĘ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Miejsce spotkania on-line

Warsztaty on-line – zdalne wykłady – MS TEAMS

Partnerzy projektu FOSTER

CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. – Polska  – organizator wydarzenia

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Polska  

   Kara Connect – Islandia  

Adresaci spotkania

Wydarzenie kierujemy m.in. do:  

 • reprezentantów domów dziecka i rodzin zastępczych (m.in. kadra zarządzająca i administracyjna, edukacyjna i opiekuńcza), 
 • reprezentantów instytucji państwowych i samorządowych, odpowiedzialnych za wdrażanie polityk socjalnych i opiekuńczych (m.in. placówki socjalno-edukacyjne, urzędy gmin/dzielnic, urzędy wojewódzkie, kuratoria, itd.), 
 • wykładowców, nauczycieli i innych specjalistów, zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalną, 
 • innych osób, pracujących z dziećmi i młodzieżą podlegających opiece socjalno-wychowawczej lub instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.  

Warunki udziału

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja – „zapisz się” wypełniając i wysyłając elektronicznie formularz ze wskazaniem powiązania wykonywanej pracy z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalno-wychowawczą.  

Spotkanie  realizowane będzie w formule on-line wymagane jest posiadanie laptopa/komputera z głośnikami, mikrofonem i dostępem do Internetu.

Udział jest bezpłatny.  

 Tematyka spotkania

Spotkanie realizowane będzie z udziałem zespołu pracującego w projekcie „FOSTER”  oraz eksperta, specjalizującego się w edukacji dzieci i młodzieży. 

 Program spotkania

Obszary tematyczne poruszane podczas wydarzenia to m.in.:  

 • Wsparcie projektu FOSTER dla instytucji wychowawczo-opiekuńczych i możliwości wykorzystania rezultatów projektu w codziennej pracy edukacyjnej.  
 • Obecność dzieci w sieci – problemy i możliwe rozwiązania.  
 • Dbanie o równowagę pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistością. 
 • Jak dziś dorośli mogą wspierać młodzież w mądrym korzystaniu z technologii?

Warsztaty:

 • Przegląd otwartych i darmowych materiałów edukacyjnych dla wychowawców i dla młodzieży wypracowanych w ramach projektu „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”
 • Jak korzystać z materiałów? – ćwiczenia praktyczne

Czego nauczyła nas współpraca z partnerem z Islandii? Garść informacji nt. rozwiązań w tamtejszych placówkach wychowawczych i edukacyjnych – najlepsze praktyk z różnych rozwiązań systemowych.

 

Formuła spotkania

 • Wykład on-line.
 • Opisy przypadków – praktyczne aspekty najlepszych praktyk. 
 • Panel dyskusyjny – wymiana opinii i doświadczeń.

 

Wykładowca- ekspert prowadzący spotkanie

Joanna Starczewska

Joanna Starczewska – edukatorka i psycholożka, od 18 lat czerpie wiedzę z różnych form edukacji by z dziećmi i młodzieżą skutecznie i ciekawie mówić o szeroko pojętej psychoedukacji, w tym o bezpieczeństwie w sieci. Z licznych projektów edukacyjnych m.in. w Wiosce SOS w Armenii, centrum dla dzieci Romskich w Albanii, w szkole japońskiej, w polskich domach dziecka, MOW i MOS pozyskuje rozwiązania i dobre praktyki, dzieląc się nimi dalej. W CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych odpowiada za wyszukiwanie rozwiązań dla wyzwań edukacyjnych oraz za realizację szkoleń.

Podczas spotkania w ramach projektu FOSTER przybliży Państwu nieco doświadczeń naszego islandzkiego partnera i ich propozycji wykorzystania technologii w nauce i wychowaniu. 

Informacje organizacyjne

 • Wymagane jest zgłoszenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza – „zapisz się” 
 • Po rejestracji na spotkanie uczestnik otrzyma link do spotkania (około tygodnia przed planowanym terminem spotkania)
 • **Po zakończonym wydarzeniu uczestnicy otrzymają dyplom udziału w warsztacie. Warunkiem otrzymania dyplomu jest wypełnienie ankiety.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik zobowiązany jest wskazać powiązanie zawodowe z tematyką wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 04.08.2023r.

Podanie danych osobowych w formularzu: (imię i nazwisko, adres email itp.) są niezbędne do realizacji wymogów formalnych projektu oraz dla celów organizacyjnych **(imienne dyplomy wysyłane elektronicznie poświadczające udział w warsztacie). 

Warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w warsztacie, jest poświadczenie logowania w wydarzeniu i wypełnienie ankiety oceniającej spotkanie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.
Informacje o przechowywaniu i administrowaniu danymi osobowymi są umieszczone na stronie https://cts.com.pl/dane-osobowe/  
Podczas spotkania będą robione zdjęcia – zrzuty ekranów, dla celów dokumentacyjnych. 

Zapraszamy!!!

ZAPISZ SIĘ

Regulamin wydarzenia

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników bezpłatnego wydarzenia (spotkania/seminarium/warsztatu) 
1.2. Organizatorami są partnerzy projektu Foster.  
1.3. Wydarzenie, odbywać się będzie w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora/ów
1.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, o czym zapisaniu uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 5 dni przed zaplanowanym terminem.
1.5. Agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia 
1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, jeśli dane systemowe potwierdzą logowanie do wydarzenia i wypełni ankietę.

§2. Rejestracja uczestnictwa 

2.1. W celu wzięcia udziału w wydarzeniu uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia.
2.2. Uczestnikami wydarzenia może być każdy, kto zarezerwuje miejsce wypełniając formularz zgłoszenia i wskaże powiązania wykonywanej pracy z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalno-wychowawczą.
2.3. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora a najpóźniej 3  dni przed terminem realizacji wydarzenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa tylko w przypadku dostępności miejsc.
2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa.
2.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawa oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/seminarium

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w dowolnym terminie, nie później jednak niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej e-mailem wysłanym na adres cts@cts.com.pl. lub poprzez wypełnienie formularza:

§4. Postanowienia końcowe

4.1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych/zależnych od Organizatorów, Organizatorzy niezwłocznie poinformują o odwołaniu wydarzenia wszystkich zapisanych uczestników wysyłając e-mail na adres podany w formularzu zgłoszenia. 
4.2  W przypadku odwołania wydarzenia Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez uczestników w celu przygotowania się do udziału w wydarzeniu.
4.2. Wydarzenie ma charakter otwarty, ale nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/seminarium i obowiązują wszystkich Uczestników.