Menu

Kurs łączony PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner – szkolenie akredytowane + Egzaminy Gratis – PRINCE2® P+F

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
• są kierownikami projektów
• są członkami zespołów projektowych
• są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
• chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami
• audytorów projektów

Krótki opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2® Foundation połączone ze szkoleniem PRINCE2® Practitioner jest trwającym 5 dni szkoleniem akredytowanym przez AXELOS Limited. Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2® Foundation oraz Practitioner. W trakcie szkolenia mają miejsce dwa egzaminy. Pierwszy z nich na poziomie Foundation ma miejsce 3go dnia szkolenia, na koniec zajęć. Egzamin na poziomie Practitioner, ma miejsce na zakończenie ostatniego, piątego dnia szkolenia. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminów uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Przed szkoleniem uczestnicy zaopatrywani są w materiały przygotowawcze, dzięki czemu mają okazję się z nimi wcześniej zapoznać. Wszystkie materiały, jak również szkolenie odbywa się w języku polskim.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Uczestnik szkolenia Prince2 w trakcie szkolenia nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:
• przygotowania projektu,
• organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od jego zainicjowania do uzyskania zatwierdzenia zamknięcia,
• struktury i ról w zespołach zarządzających projektem,
• nadzorowania i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
• struktury i utrzymania ciągłości celowości biznesowej,
• zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
• zarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru,
• planowania i śledzenia postępów.
• wykorzystania techniki i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®
• doboru odpowiednich elementów metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
• efektywnego zarządzania ryzykiem biznesowym, jak i projektowym
• kontroli nad przebiegiem projektu

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu uzyska możliwość osiągania szeregu profitów biznesowych, w tym:
• utrzymania zasadności biznesowej wszystkich realizowanych projektów,
• regulację relacji zarządczych na linii zamawiający – dostawca,
• uzyskanie ładu projektowego, jako element optymalizacji w korporacji,
• elastyczne reagowanie na zmiany,
• koncentrowanie się na dostarczaniu produktów i tworzeniu potencjału do osiągania korzyści,
• efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
• wspólny w organizacji i w jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
• wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację i poza nią.

Uwagi
PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Program szkolenia

Podczas części szkolenia przygotowującej do egzaminu na poziomie Foundation, zostaną omówione:

1. Całkowity przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, którym jest organizacja lub program/projekt zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP® jak i portfolio zgodne z metodyką MoP®,
2. Zasady metodyki, umożliwiające jej elastyczne dostosowanie do każdego środowiska i jej wykorzystanie zgodnie z wymaganiami organizacji, jako fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami,
3. Wszystkie elementy metodyki, jako spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem. Elementy te to: pryncypia, tematy i procesy oraz dostosowanie do środowiska.

Powyższe zagadnienia są podczas szkolenia wspierane ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

• Pryncypia – zasady przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2®. Każde z siedmiu pryncypiów jest szczegółowo omawiane, także z punktu widzenia ich zależności i oddziaływania. Łączne stosowanie pryncypiów umożliwia świadome zarządzanie głównymi obszarami ryzyka w projekcie. Pryncypia stanowią fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami.
• Tematy – Aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów pozwala na poznanie, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2® w ramach danego obszaru zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2® tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są procesy metodyki.
• Procesy – Działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, jego rozwój poprzedzający realizację, samą realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
• Środowisko projektu – Umiejscowienie metodyki w kontekście realizowanego projektu to podstawa do sprawnego dostosowania zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań, a także ryzyka z nim związanego.

Na zakończenie trzeciego dnia szkolenia: Egzamin PRINCE2® Foundation (trwający godzinę) oraz podanie wstępnych wyników egzaminu

Podczas części szkolenia przygotowującej do egzaminu na poziomie Practitioner, szkolenie prowadzone jest formule warsztatu (case study). Obejmuje następujące elementy:

• wprowadzenie do szkolenia,
• zawartość egzaminu Practitioner — opis, wskazówki, techniki zdawania egzaminu,
• przegląd materiałów pomocniczych (formalnie dopuszczonych) w trakcie zdawania egzaminu,
• I warsztat – analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• II warsztat – analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
• kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
• egzamin PRINCE2® Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

1. Dla osób odpowiedzialnych za projekty (stanowiska strategiczne) proponujemy:
• MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami),
• MoP® (Zarządzanie Portfelem),
• M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem)
• P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów)

2. Kierownikom projektów polecamy standardy zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest spójny z metodyką PRINCE2®.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztu podręcznika niezbędnego na szkoleniu Prince Practitioner.

PRINCE2® is registered trade mark of AXELOS Limited