Menu

Troubleshooting Windows Server 2016 Core Technologies – MS 10991

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 10991 przeznaczony jest dla zaawansowanych profesjonalistów IT, doświadczonych w podstawowym zarządzaniu środowiskiem Windows Server, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie obsługi integracji i diagnostyki usług.

Kursanci chcący uczestniczyć w spotkaniu powinni wykazać się następującymi umiejętnościami na poziomie podstawowym z następujących dziedzin:
• Podstawy zarządzania infrastrukturą sieciową, włączając w to konfigurację protokołu IPv4 i Domain Name System (DNS)
• Wiedzą z zależności i zarządzania obiektami w AD DS
• Podstawowa wiedza na temat public key infrastructure (PKI)
• Podstawy Windows PowerShell
• Hyper-V
• Load balancing
• Failover clustering

Uczestnicy chcący uczestniczyć w wybranym kursie muszą spełniać następujące wymagania odnośnie wiedzy. Uczestniczenie wcześniej w podanych poniżej kursach, bądź adekwatna wiedza z wymienionych kursów:
MS 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
MS 20741: Networking with Windows Server 2016
MS 20742: Identity with Windows Server 2016

Cel szkolenia

Kurs MS 10991 prezentuje szeroko pojętą tematykę diagnostyczną zagadnień spotykanych w zarządzaniu codziennym środowiskiem w oparciu o system Windows Server 2016 i prezentuje metodykę zintegrowanych narzędzi diagnostycznych.

Zakres tematyki w wybranym szkoleniu to: Active Directory Domain Services (AD DS), storage, certificates, Microsoft Hyper-V, load balancing, i failover clustering. Authentication to Office 365.
Tematyka kursu zawiera również wybrane elementy zarządzania środowiskiem i integracji usług z usługami typu Microsoft Azure, kontenery, zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa jak „shielded virtual machines etc.”.

Głównym celem szkolenia MS 10991 – Troubleshooting Windows Server 2016 Core Technologies jest zrozumienie podstawowych kroków procesu diagnostycznego usług oraz poznanie narzędzi wbudowanych w system. Zapoznanie się z możliwościami nadzorowania środowiska w sposób zdalny za pomocą poleceń i skryptów Windows PowerShell. Diagnostyka problemów połączeń sieciowych w oparciu o narzędzia wbudowane w Windows Server 2016, usług DHCP, oprogramowania Microsoft Message Analyzer, ustawień konfiguracji protokołów IPv4 and IPv6, czy analiza procesy rozwiązywania nazw w systemach DNS.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

• Diagnostyka problemów powiązanych z procesem autentykacji, w powiązaniu z kontem użytkownika I komputera w usłudze AD DS wraz z replikacją.
• Diagnostyka problemów powiązanych z Office 365.
• Diagnostyka problemów powiązanych z dostępem do aplikacji.
• Diagnostyka problemów powiązanych z dostępem aplikacji typu web-based.
• Diagnostyka problemów powiązanych z dostępem do zasobów plikowych.
• Zarządzanie i diagnostyka BitLocker.
• Diagnostyka problemów powiązanych z przestrzenią magazynową.
• Diagnostyka i optymalizacja usług DFS namespaces oraz replication.
• Diagnostyka zaawansowanych usług plikowych.
• Diagnostyka problemów powiązanych z Group Policy.
• Diagnostyka aplikacji Group Policy
• Diagnostyka problemów powiązanych z AD DS.
• Wyjaśnienie procesu zarządzania dostępem nadzoru i uprawnień w odniesieniu do obiektów AD DS, tworzenie i zarządzanie usługą backup-u i procesu odzyskiwania danych w obiektach AD DS.
• Diagnostyka problemów związanych z kontrolerami domeny i relacji zaufania pomiędzy domenami i lasami.
• Diagnostyka zdalnego dostępu do danych i aplikacji.
• Opis opcji zdalnego dostępu dla aplikacji oraz opis diagnostyki usług zdalnego dostępu.
• Diagnostyka problemów związanych z wirtualizacja.
• Diagnostyka wysokiej dostępności.
• Diagnostyka usług failover clustering i Hyper-V clustering.

Program szkolenia

Moduł 1: Metodyka implementacji i diagnostyki
Prezentacja zarządzania procesem diagnostycznym
Przegląd narzędzi diagnostycznych
Używanie narzędzi zdalnego zarządzania.
Diagnostyka poleceń I skryptów Windows PowerShell.

Moduł 2: Diagnostyka połączeń sieciowych
Diagnozowanie za pomocą Message Analyzer
Diagnozowanie ustawień konfiguracji IP
Diagnostyka połączeń sieciowych
Diagnozowanie DHCP
Diagnozowanie problemów z rozwiązywaniem nazw od strony klienckiej usługi
DNS

Moduł 3: Diagnostyka problemów z procesem uwierzytelniania
Diagnozowanie procesu uwierzytelniania użytkowników oraz kont
komputerowych.
Diagnostyka problemów z replikacją AD DS
Diagnostyka procesów uwierzytelniania w Office 365

Moduł 4: Diagnostyka problemów dostępowych aplikacji
Diagnozowanie dostępu aplikacji do środowiska Windows Server
Diagnozowanie problemów z certyfikatami
Diagnozowanie dostępu aplikacji web-based

Moduł 5: Diagnostyka problemów z dostępem do plików
Diagnozowanie dostępu do plików I folderów
Zarządzanie I diagnozowanie usługą BitLocker

Moduł 6: Diagnostyka problemów z miejscem magazynowania danych
Diagnozowanie problemów z magazynem danych
Diagnostyka DFS
Diagnostyka zaawansowanych usług magazynowych

Moduł 7: Diagnostyka Group Policy
Wprowadzenie do Group Policy
Diagnostyka aplikacji Group Policy

Moduł 8: Diagnozowanie AD DS
Prezentacja narzędzi administracyjnych usługi AD DS.
Zarządzanie administracją AD DS
Eksport I odzyskiwanie obiektów usługi AD DS
Diagnostyka problemów związanych z kontrolerami domeny
Diagnostyka zasad zaufania w AD DS

Moduł 9: Diagnostyka zdalnego zarżadzania dostepem do zasobów I aplikacji
Diagnostyka połączeń VPN
Przegląd aplikacji zdalnego dostępu do danych
Diagnostyka usługami Remote Desktop

Moduł 10: Diagnostyka problemów z wirtualizacją maszyn wirtualnych VM
Problemy konfiguracji VM
Diagnostyka zasobów VM

Moduł 11: Diagnozowanie mechanizmów wysokiej dostępności
Rozważania scenariuszy na implementacje rozwiązań typu load balancing
Diagnozowanie failover clustering
Diagnozowanie Hyper-V clusters