+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PRINCE2 Foundation – szkolenie akredytowane + Egzamin Gratis – PRINCE2

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
• są kierownikami projektów
• są członkami zespołów projektowych
• są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
• chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami
• audytują projekty

Krótki opis szkolenia

PRINCE2® Foundation jest trwającym 3 dni szkoleniem akredytowanym przez AXELOS Limited. Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2® Foundation. Szkolenie zakończone jest egzaminem, który odbywa się 3 dnia po szkoleniu; w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu (min. 50% – 35 punktów) uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Przed szkoleniem uczestnicy zaopatrywani są w materiały przygotowawcze, dzięki czemu mają okazję się z nimi wcześniej zapoznać. Wszystkie materiały, jak również szkolenie odbywa się w języku polskim.

Uwagi
PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Uczestnik szkolenia Prince2 Foundation nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:
• przygotowania projektu,
• organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od jego zainicjowania do uzyskania zatwierdzenia zamknięcia,
• struktury i ról w zespołach zarządzających projektem,
• nadzorowania i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
• struktury i utrzymania ciągłości celowości biznesowej,
• zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
• zarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru,
• planowania i śledzenia postępów.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu uzyska możliwość osiągania szeregu profitów biznesowych, w tym:
• utrzymania zasadności biznesowej wszystkich realizowanych projektów,
• regulację relacji zarządczych na linii zamawiający – dostawca,
• uzyskanie ładu projektowego, jako element optymalizacji w korporacji,
• elastyczne reagowanie na zmiany,
• koncentrowanie się na dostarczaniu produktów i tworzeniu potencjału do osiągania korzyści,
• efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
• wspólny w organizacji i w jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
• wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację i poza nią.

Program

Zagadnienia omawiane na szkoleniu Prince2 Foundation:

1. Całkowity przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, którym jest organizacja lub program/projekt zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP® jak i portfolio zgodne z metodyką MoP®,
2. Zasady metodyki, umożliwiające jej elastyczne dostosowanie do każdego środowiska i jej wykorzystanie zgodnie z wymaganiami organizacji, jako fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami,
3. Wszystkie elementy metodyki, jako spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem. Elementy te to: pryncypia, tematy i procesy oraz dostosowanie do środowiska.

Powyższe zagadnienia są podczas szkolenia wspierane ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

• Pryncypia – zasady przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2®. Każde z siedmiu pryncypiów jest szczegółowo omawiane, także z punktu widzenia ich zależności i oddziaływania. Łączne stosowanie pryncypiów umożliwia świadome zarządzanie głównymi obszarami ryzyka w projekcie. Pryncypia stanowią fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami.
• Tematy – Aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów pozwala na poznanie, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2® w ramach danego obszaru zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2® tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są procesy metodyki.
• Procesy – Działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, jego rozwój poprzedzający realizację, samą realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
• Środowisko projektu – Umiejscowienie metodyki w kontekście realizowanego projektu to podstawa do sprawnego dostosowania zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań, a także ryzyka z nim związanego.
• Egzamin PRINCE2® Foundation (twający jedną godzinę)
• Podanie wstępnych wyników egzaminu

Sugerowana ścieżka szkoleń
1. W ramach pełnej certyfikacji z metodyki Prince2 proponujemy Prince2 Practitioner.

2. Dla osób odpowiedzialnych za projekty (stanowiska strategiczne) proponujemy:
• MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami),
• MoP® (Zarządzanie Portfelem),
• M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem)
• P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów)

3. Kierownikom projektów polecamy standardy zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest spójny z metodyką PRINCE2®.

Egzamin PRINCE2® Foundation

Zapraszamy uczestników naszego szkolenia na Egzamin PRINCE2® Foundation, który daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu AXELOS Limited„ „PRINCE2® Foundation”. Egzamin organizowany jest w godzinach popołudniowych, ostatniego dnia szkolenia.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztu podręcznika niezbędnego na szkoleniu Prince Practitioner.

PRINCE2® is registered trade mark of AXELOS Limited