+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Profilaktyka antykorupcyjna oraz zapobieganie przestępczości ekonomicznej w prywatnym obrocie gospodarczym w branży/działach IT – szkolenie menadżerskie

28-03-2024 29-03-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1550
15-05-2024 16-05-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1550

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni w godzinach 10:00 – 15:30

Adresaci szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przybliżenie pojęcia korupcji i powiązanej z nią przestępczości ekonomicznej, głównych przyczyn jej występowania oraz skutecznej identyfikacji i sposobów ograniczenia tego typu zachowań niepożądanych występujących w prywatnym obrocie gospodarczym.

Przekazana wiedza ma trafić do osób pełniących funkcję na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich oraz realizujących na co dzień funkcje nadzorcze w działach IT oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, którzy w zakresie obowiązków mają zarówno zadania organizacji pracy, ale również mogą być odpowiedzialni za zachowania niepożądane w organizacji poprzez brak stworzenia właściwej profilaktyki na podległych stanowiskach.

Praktyczne i teoretyczne informacje na temat zachowań antykorupcyjnych oraz przestępczości ekonomicznej, która może godzić w interes ekonomiczny organizacji mają za zadanie uświadomić i przygotować odbiorców szkolenia do podjęcia właściwych decyzji na każdym etapie kontaktu z przedmiotowym zagrożeniem. W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego rozpoznania szkodliwego działania, podjęcia skutecznych czynności i unikania negatywnych skutków z zakresu narażenia podmiotu gospodarczego na straty oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej, cywilnej czy finansowej.

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej, omówienie case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania. Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.
Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Program

DZIEŃ I

Zjawisko Korupcji jako wielowymiarowe i złożone zjawisko w życiu ekonomicznym:
• definicja i przyczyny występowania korupcji w prywatnym obrocie gospodarczym.
• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.
• zjawiska determinujące powstawanie i funkcjonowanie przestępczości korupcyjnej.
• skuteczne metody polityki antykorupcyjnej jako narzędzie do ograniczenia korupcji.
• budowanie świadomości zagrożeń korupcyjnych i dobre praktyki z tym związane.
• ewolucja procesów korupcyjnych w odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Praktyczne aspekty zachowań w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego:
• formy i metody ujawniania zjawisk korupcyjnych w życiu gospodarczym.
• sposób postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym – postępowanie  wewnętrzne a kontakt z organami ścigania.
• prowadzenie działań własnych firmy i ich możliwe skutki pozytywne i negatywne.
• współpraca z organami ścigania na poszczególnych etapach ujawnienia korupcji.
• korupcja jako zjawisko determinujące inne obszary zachowań niepożądanych.

Case study – analiza przypadków wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym:
• prezentacja przykładów wystąpienia korupcji menadżerskiej z omówieniem ich genezy, przebiegu i konsekwencji dla osób działających na szkodę podmiotu gospodarczego.
• realizacja najważniejszych działań w zakresie obiegu informacji, zabezpieczenia materiału dowodowego i podjętych czynności w trybie tzw. „niecierpiącym zwłoki”.
• omówienie kompetencji przełożonego związanych z postępowaniem po wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym i podjęcie współpracy z organami ścigania.
• ewentualne konsekwencje oraz dobre praktyki w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych w organizacji.

DZIEŃ II

Metodyczne działania korupcyjne realizowane przez zorganizowane grupy przestępcze:
• pojęcie i źródła „specjalizacji” w obszarze aktywnego działania przestępczego związanego z korupcją.
• omówienie metod i pojęć związanych z działaniami sprawców przestępstw o charakterze zorganizowanym, które mogą wskazywać na działania korupcyjne.
• sposób postępowania w ujęciu czasowym i minimalizowanie skutków działań przestępczych.
• zabezpieczenie materiału dowodowego oraz działania własne z ujęciem ich w przepisach i prawach pokrzywdzonego.

Pojęcie i typy przestępstw o charakterze ekonomicznym:
• definicja przestępstwa ekonomicznego oraz jego skala oddziaływania.
• zjawiska determinujące występowanie przestępstw ekonomicznych, w tym ich zorganizowany charakter lub odpowiedzialność indywidualna.
• korelacja struktur przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym z innymi grupami przestępczymi, w tym ich trans graniczny charakter.
• sygnały wynikając z ukrywania majątku oraz „pranie brudnych pieniędzy”, a konsekwencje prawno – karne oraz wizerunkowe.
• skala i rozmiar przestępczości ekonomicznej w odniesieniu do obecnych prognoz dotyczących rozwoju gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej.

Case study – analiza wybranej sprawy, jako przykład działań łączących przestępczość korupcyjną i ekonomiczną z konsekwencjami dla osób mających z nią związek:
• omówienie działań stanowiących podstawę do działań przestępczych.
• wskazanie na poszczególne role w układzie korupcyjnym i innych czynów zabronionych, jakie dzięki niemu zostały wdrożone.
• bank dobrych praktyk i omówienie konsekwencji dla poszczególnych osób i podmiotów.

Wykładowca

Trener CTS z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.
Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej. Trener ma również w swojej karierze zawodowej osiągnięcia w stosowaniu efektywnej relacji z pokrzywdzonymi i potrafi wskazać właściwe zachowania dla określonych zachowań tak by unikać negatywnych konsekwencji i strat finansowych, związanych z działaniami przestępczymi.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad,
• dyplom ukończenia szkolenia.

 

28-03-2024 29-03-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1550
15-05-2024 16-05-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1550