+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Profilaktyka antykorupcyjna

26-08-2024 26-08-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 890
14-10-2024 14-10-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 890

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 10:00-15:30

Adresaci szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przybliżenie pojęcia korupcji i jej głównych przyczyn występowania oraz skutecznej identyfikacji i sposobów ograniczenia tego typu zachowań występujących w sferze administracji publicznej.

Przekazana wiedza ma trafić do osób pełniących funkcję na stanowiskach kierowniczych, ale również pracownicy niższych szczebli, mogą bezpośrednio „zetknąć” się z propozycją korupcyjną lub zostać uwikłane w proceder o charakterze korupcyjnym.

Praktyczne i teoretyczne informacje na temat zachowań antykorupcyjnych mają za zadanie uświadomić i przygotować odbiorców szkolenia do podjęcia właściwych decyzji na każdym etapie kontaktu z przedmiotowym zagrożeniem. W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego rozpoznania szkodliwego działania, podjęcia skutecznych czynności i unikania negatywnych skutków z zakresu narażenia na odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną.

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej, omówienie case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania. Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.
Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Program

Zjawisko Korupcji jako wielowymiarowe i złożone zjawisko w życiu publicznym:
• definicja i przyczyny występowania korupcji w życiu publicznym .
• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.
• zjawiska determinujące powstawanie i funkcjonowanie przestępczości korupcyjnej.
• skuteczne metody polityki antykorupcyjnej jako narzędzie do ograniczenia korupcji.
• budowanie świadomości zagrożeń korupcyjnych i dobre praktyki z tym związane.
• ewolucja procesów korupcyjnych w odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Praktyczne aspekty zachowań w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego:
• formy i metody ujawniania zjawisk korupcyjnych w życiu publicznym.
• sposób postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym.
• współpraca z organami ścigania na poszczególnych etapach ujawnienia korupcji.
• klauzula niekaralności – kto, kiedy i w jakich warunkach może z niej skorzystać?

Studium przypadku – analiza wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym:
• prezentacja przykładów wystąpienia korupcji urzędniczej z omówieniem ich genezy, przebiegu i konsekwencji dla osób działających na szkodę interesu publicznego.
• realizacja najważniejszych działań w zakresie obiegu informacji, zabezpieczenia materiału dowodowego i podjętych czynności w trybie tzw. „niecierpiącym zwłoki”.
• omówienie kompetencji przełożonego związanych z postępowaniem po wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym i podjęcie współpracy z organami ścigania.
• ewentualne konsekwencje oraz dobre praktyki w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych w urzędzie administracji publicznej.

Studium przypadku – analiza wybranej sprawy jako przykład złożonych działań mających na celu niedopuszczenie do przestępstwa o charakterze korupcyjnym:
• omówienie działań stanowiących podstawę do działań przestępczych.
• wskazanie na poszczególne role w układzie korupcyjnym i możliwości działań, jakie dzięki temu mogą w świetle przepisów prawa zostać wdrożone.
• bank dobrych praktyk i omówienie konsekwencji dla poszczególnych osób i podmiotów.

Wykładowca

Trener CTS z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.
Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej. Trener ma również w swojej karierze zawodowej osiągnięcia w stosowaniu efektywnej relacji z pokrzywdzonymi i potrafi wskazać właściwe zachowania dla określonych zachowań, tak by unikać negatywnych konsekwencji i strat finansowych, związanych z działaniami przestępczymi.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy ;

Szkolenia stacjonarne:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta  (Browary Warszawskie ul. Grzybowska 56)
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad,
• dyplom ukończenia szkolenia.

Szkolenia on-line realizowane w formule Distance Learning (nauka na odległość).

  • dostęp do swojej Wirtualnej Klasy na platformie dostosowanej do komunikacji audio/video na żywo,
  • odpowiednie materiały szkoleniowe elektroniczne prezentacje,
  • szkolenie prowadzi trener z doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym, 
  • po szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne on-line,
  • po szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
26-08-2024 26-08-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 890
14-10-2024 14-10-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 890