+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Przeciwdziałanie przestępczości korporacyjnej oraz profilaktyka w obszarze zorganizowanej przestępczości gospodarczej – szkolenie menadżerskie

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni w godzinach 10:00 – 15:30

Adresaci szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby pełniące funkcje na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich oraz realizujące na co dzień funkcje nadzorcze w pionach zakupów, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i ochrony.
Przekazana wiedza ma trafić do ludzi, którzy w zakresie swoich obowiązków mają zarówno zadania organizacji pracy, ale również mogą być odpowiedzialni za zachowania niepożądane w organizacji poprzez brak stworzenia właściwej profilaktyki na podległych stanowiskach.

Pozyskane podczas szkolenia informacje mają zdefiniować i ukierunkować czynności osób, o których mowa powyżej, na identyfikowanie przyczyn występowania zjawisk niepożądanych oraz wskazanie na skuteczne sposoby ograniczenia i w konsekwencji eliminacji tego typu działalności, występujących w prywatnym obrocie gospodarczym. Praktyczna i teoretyczna wiedza na temat zachowań negatywnych związanych z przestępczością gospodarczą, która może godzić w interes ekonomiczny organizacji ma za zadanie uświadomić i przygotować odbiorców szkolenia do podjęcia właściwych decyzji na każdym etapie kontaktu z przedmiotowym zagrożeniem. W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego rozpoznania szkodliwego działania, podjęcia skutecznych czynności i unikania negatywnych skutków z zakresu narażenia podmiotu gospodarczego na straty oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej lub finansowej.

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej, omówienie case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania. Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.

Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Program

DZIEŃ I

Przestępstwa korporacyjne – ich geneza oraz negatywna rola dla organizacji:
• definicje i przyczyny występowania przestępstw korporacyjnych w firmach.
• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.
• zjawiska determinujące powstawanie i funkcjonowanie przestępczości korporacyjnej z omówieniem czynników sprzyjających dla ich rozwoju.
• skuteczne metody ograniczenia przestępczości korporacyjnej poprzez wprowadzenie procedur opartych na spójnych procedurach wewnętrznych.
• budowanie świadomości zagrożeń występowania przestępstw oraz systemu szybkiej reakcji na sygnały o nieprawidłowościach – prezentacja schematów i dobrych praktyk.
• omówienie zagrożeń przestępczością w organizacji w odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Sposoby właściwej reakcji na działania o charakterze przestępczym:
• formy i metody ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym.
• symptomy wskazujące na występowanie niepożądanych zachowań w firmie.
• sposób postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze przestępczym – postępowanie wewnętrzne, a kontakt z organami ścigania.
• prowadzenie działań własnych firmy i możliwe skutki tych działań – pozytywne i negatywne.
• współpraca z organami ścigania na poszczególnych etapach ujawnienia przestępstwa.

Case study – analiza przypadków wystąpienia zdarzenia przestępczego o charakterze gospodarczym:
• prezentacja przykładów wystąpienia przestępstwa korporacyjnego związanego z procedurą zakupową z omówieniem jego genezy, przebiegu i konsekwencji dla osób działających na szkodę firmy.
• realizacja najważniejszych działań w zakresie obiegu informacji, zabezpieczenia materiału dowodowego i podjętych czynności w trybie tzw. „niecierpiącym zwłoki”.
• omówienie kompetencji przełożonego, związanych z postępowaniem po wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym i podjęcie współpracy z organami ścigania.
• ewentualne konsekwencje oraz dobre praktyki w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych w organizacji.

DZIEŃ II

Możliwe działania realizowane przez zorganizowany świat przestępczy w stosunku do podmiotów gospodarczych, w kontekście bezprawnego wpływania na procedury przetargowe, tworzenia schematów dla mechanizmu „wyłudzeń podatku VAT” oraz lokowania podmiotu, jako elementu w systemie tzw. „prania brudnych pieniędzy”:
• pojęcie i źródła „specjalizacji” w obszarze aktywnego działania przestępczego, związanego z dużymi podmiotami gospodarczymi.
• omówienie metod i pojęć związanych z działaniami sprawców przestępstw o charakterze zorganizowanym, które mogą wskazywać na działania przestępcze np. „przebierańcy”.
• sposób postępowania w ujęciu czasowym i minimalizowanie skutków działań przestępczych.
• zabezpieczenie materiału dowodowego oraz działania własne z ujęciem ich w przepisach i prawach pokrzywdzonego.

Pojęcie i typy przestępstw o charakterze gospodarczym:
• przestępstwa gospodarcze w odniesieniu do ich roli dla zorganizowanego świata przestępczego.
• zjawiska determinujące występowanie przestępstw o charakterze gospodarczym, w tym ich charakterystyczny zorganizowany charakter.
• ponadpaństwowy charakter zorganizowanej przestępczości gospodarczej i jej
konsekwencje dla funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.
• sygnały mogące mieć znaczenie dla wczesnej diagnozy i zapobiegania „uwikłaniu” w działania o charakterze zorganizowanej przestępczości gospodarczej.
• właściwa i adekwatna reakcja w celu uniknięcia konsekwencji prawno – karnych oraz wizerunkowych dla podmiotu gospodarczego.

Case study – analiza wybranej sprawy jako przykład działań przestępczych ze wskazaniem możliwych rozwiązań, podjęciem działań profilaktycznych, które będą zapobiegały zachowaniom negatywnym:
• omówienie działań stanowiących „podstawę” do działań przestępczych.
• wskazanie na poszczególne role osób, które dążą do dokonania czynu zabronionego.
• możliwości przeciwdziałania na etapie przed dokonaniem przestępstwa o charakterze gospodarczym i zakres działań, w którym może się „poruszać” firma, a możliwości jakie posiadają organy ścigania.
• bank dobrych praktyk i omówienie konsekwencji dla poszczególnych osób i podmiotów.

Wykładowca

Trener CTS z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.
Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej. Trener ma również w swojej karierze zawodowej osiągnięcia w stosowaniu efektywnej relacji z pokrzywdzonymi i potrafi wskazać właściwe zachowania dla określonych zachowań tak by unikać negatywnych konsekwencji i strat finansowych, związanych z działaniami przestępczymi.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad,
• dyplom ukończenia szkolenia.