Menu

Szkolenie zakresu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla pracowników służb mundurowych

Kategoria:

Liczba godzin dydaktycznych: 18 (1 godzina dydaktyczna=45)
Liczba dni szkoleniowych: 3

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji publicznych, w tym funkcjonariuszy zatrudnionych w ramach służb mundurowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zadań Koordynatora ds. dostępności. Szkolenie pozwala uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji wewnętrznych procedur oraz istniejących rozwiązań. Dzięki modułowemu charakterowi oraz możliwości elastycznego modyfikowania programu, szkolenie skierowane jest również do innych grup odbiorców – np. pełnomocników/rzeczników ds. niepełnosprawności oraz osób, które chciałyby by podjąć się roli Koordynatora.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętność samodzielnego przygotowania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami musi zostać sporządzony przez każdą instytucję publiczną do 31 marca 2021 r.

Szkolenie NIE JEST adresowane do pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej.

Cel szkolenia

Uczestnik/uczestniczka:
• pozna najważniejsze obowiązki i zadania koordynatora do spraw dostępności,
• zdobędzie wiedzę na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami,
• zdobędzie wiedzę w zakresie najważniejszych zasad związanych z dostępnością architektoniczną,
• zdobędzie wiedzę w zakresie najważniejszych zasad związanych z dostępnością informacyjno-komunikacyjną,
•  zdobędzie wiedzę w zakresie najważniejszych zasad związanych z dostępnością cyfrową.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/potrafiła:
• efektywnie komunikować się z osobami ze szczególnymi potrzebami,
• stosować zasady savoir-vivre’u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami,
• samodzielnie przygotować raport o stanie zapewnienia dostępności,
• przeprowadzić samodzielnie miniaudyt architektoniczny za pomocą poznanych narzędzi,
• przygotować dostępną cyfrowo informację na stronę internetową,
• przeprowadzić samodzielnie miniaudyt cyfrowy strony internetowej w oparciu o poznane narzędzia,
• tworzyć teksty łatwe do czytania i zrozumienia (ETR).

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Dostępność – wprowadzenie

1. Czym jest „dostępność”?

2. Podstawy i regulacje prawne

3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obowiązki z niej wynikające

4. Obszary dostępności
• architektoniczna
• informacyjno-komunikacyjna
• cyfrowa

5. Odbiorcy dostępności
• charakterystyka osób ze szczególnymi potrzebami
• osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.

7. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.

8. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności i polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami.

9. Podsumowanie 1. dnia szkolenia, pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem.

Metody dydaktyczne: miniwykład, studia przypadków, ćwiczenia grupowe, dyskusja
Przerwy: każdorazowo do ustalenia z trenerem

DZIEŃ 2

Od teorii do praktyki – ABC koordynatora ds. dostępności

1. Kim jest koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.

2. Analiza stanu wyjściowego komendy/urzędu/instytucji – jak przeprowadzić audyt dostępności.

3. Narzędzia i metody przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

4. Opracowanie, wdrożenie oraz monitoring planu działania na rzecz poprawy dostępności komendy/urzędu/instytucji.

5. Obowiązki sprawozdawcze – przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności.

6. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług komendy/urzędu/instytucji; obsługa Klienta o szczególnych potrzebach.

7. Jak skutecznie komunikować się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

8. Rozwijanie warsztatu pracy Koordynatora – jak tworzyć bazę wiedzy, szukać pomocy, korzystać ze wsparcia ekspertów i dostępnych narzędzi.

9. Dobre praktyki w zapewnianiu dostępności.

10. Podsumowanie 2. dnia szkolenia, pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem.

Metody dydaktyczne: miniwykład, studia przypadków, ćwiczenia grupowe, dyskusja
Przerwy: każdorazowo do ustalenia z trenerem

DZIEŃ 3

Od teorii do praktyki – Dostępność cyfrowa

1. Wprowadzenie.

2. Prawo o dostępności: omówienie standardów WCAG z uwzględnieniem aktualizacji WCAG 2.1.

3. Omówienie grup narażonych na wykluczenie cyfrowe:
• osoby niewidome/niedowidzące/słabowidzące,
• osoby głuche/głuchoniewidome,
• osoby starsze,
• osoby o ograniczonych możliwościach poznawczych,
• osoby korzystające z urządzeń mobilnych,
• osoby z czasową niepełnosprawnością.

4. Kryteria dostępności według WCAG 2.1 – omówienie z przykładami:
• Postrzegalność.
• Funkcjonalność.
• Zrozumiałość.
• Rzetelność.

5. Narzędzia ułatwiające przeprowadzenie audytu strony (NVDA, WAVE, Lighthouse).

6. Przeprowadzenie audytu dostępności strony internetowej – ćwiczenie.

7. Podsumowanie 3. dnia szkolenia, pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem.

Metody dydaktyczne: miniwykład, studia przypadków, ćwiczenia grupowe, dyskusja
Przerwy: każdorazowo do ustalenia z trenerem

Trenerzy

Agata Spała – ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, specjalistka w obszarze dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, trenerka. Specjalizuje się w szkoleniach dot. obsługi osób z niepełnosprawnością jako klientów instytucji publicznych i niepublicznych pomagając w dostosowaniu usług. Od 15 lat działa w zakresie budowania otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Poprzez konsultacje i szkolenia pomaga pracodawcom skutecznie tworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Dariusz Gosk – ekspert ds. rynku pracy. Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców (pracowników działów HR, kadry menadżerskiej, pracowników administracji publicznej) z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością.

Tomasz Żelichowski – posiada wykształcenie wyższe informatyczne. Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od ponad 10 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już blisko 5000 godzin szkoleń komercyjnych oraz unijnych. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada certyfikat ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany egzaminator IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia: 900 zł*

* do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
• przygotowanie programu adekwatnego do potrzeb uczestników stworzonego na podstawie szczegółowej analizy potrzeb,
• zapewnienie trenera, specjalisty z ww. zakresu, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej,
• skrypt merytoryczny dla uczestników/uczestniczek,
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Więcej informacji:
Aneta Urbanek
dostepnosc@cts.com.pl
tel. 503 455 335

Partner