Menu

Tworzenie aplikacji na platformę iOS (Swift) – iOS-2S-TAPO

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie programistyczne, (najlepiej obiektowe) które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do tworzenia aplikacji na platformę iOS.

Krótki opis

Uczestnicy zostaną przeszkoleni zarówno z zagadnień związanych z implementacją rozwiązań na platformę iOS, jak i z wielu technik oraz narzędzi pozwalających na budowę złożonych aplikacji mobilnych. Równolegle do omawianej teorii zostaną prowadzone warsztaty.

LITERATURA:
Beginning iPhone Development with Swift – Exploring the iOS SDK

Wymagania

Doświadczenie w programowaniu obiektowym

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› practical session
› questions and answers

Program

• Programowanie – wstęp do zagadnień
• Omówienie podstawowych pojęć
• Geneza iOS oraz obecny rynek
• Instalacja XCODE
• Omówienie środowiska pracy (OSX i XCODE)
• Tworzenie projektu
• Pętla zdarzeń aplikacji mobilnej iOS
• Składnia języka Swift
• Podstawowe operacje arytmetyczne
• Obiektowość w Swift
• Zarządzanie pamięcią
• Playgrounds
• Techniki budowy interfejsu aplikacji
• StoryBoards
• XIBy
• Kodowany Layout
• Przechowywanie danych
• Inne wybrane zagadnienia (do wybrania)
• Integracja z Facebookiem (lub Twitterem)
• Aplikacje Tabelowe
• Lokalizacja
• Mapy
• Kamera
• Augmented Reality
• Skanowanie kodów QR