Menu

Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie ryzykiem jako element ładu korporacyjnego – CTS_ZARZ_4

Kategoria:

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do sektora publicznego, sektora finansowego oraz spółek giełdowych.

Krótki opis

Celem projektu szkoleniowego jest:
Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizowania ładu korporacyjnego według obowiązujących standardów. Szkolenie wskaże obszary obowiązywania zasad Ładu korporacyjnego jego powiązania z innymi obszarami funkcjonowania organizacji oraz zasady weryfikacji wdrożonych procedur.
Korzyści z udziału w tym projekcie:
› Zapoznanie z obowiązującymi standardami
› Omówienie poszczególnych wymagań dotyczących wdrożenia Ładu Korporacyjnego
› Powiązanie zasad Ładu Korporacyjnego z takimi elementami jak zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania
› Wiedza na temat weryfikacji wdrożonych zasad i sposobu ich audytowania

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› symulacje i gry negocjacyjne
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności

Program

1. Wprowadzenie do ładu korporacyjnego
• Komisja Nadzoru Finansowego „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” regulujący zasady corporate governance podmiotów rynku finansowego poddanych nadzorowi KNF”
• Giełda Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
• ISO/IEC 38500 międzynarodowa norma dostarczająca zasady nadzoru IT (IT Governance)

2. Elementy Ładu Korporacyjnego zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego
• Organizacja i struktura organizacyjna
• Relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej
• Organ zarządzający
• Organ nadzorujący
• Polityka wynagradzania
• Polityka informacyjna
• Działalność promocyjna i relacje z klientami
• Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

3. Plany Ciągłości Działania i zarządzanie ryzykiem jako elementy Ładu Korporacyjnego

4. Dobre praktyki przy wdrożeniu ładu korporacyjnego – Polityka Ładu Korporacyjnego

5. Obszary Ładu Korporacyjnego
• Zachowanie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
• Ocena kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie ciągłością działania
• Inicjatywy związane z poprawą jakości działań
• Transparentność i ujawnienia
• Struktura i procesy Ładu Korporacyjnego

6. Standardy audytu wewnętrznego dotyczące Ładu Korporacyjnego
• Promowanie właściwych etyk i wartości w organizacji
• Zapewnienie efektywnego zarządzania rezultatami oraz podziału odpowiedzialności
• Właściwa forma komunikowania i kontroli ryzyka w organizacji
• Koordynacja działań i przepływu informacji pomiędzy radą, audytorami (wewnętrznymi, zewnętrznymi) oraz kierownikami w organizacji
• Audyt wewnętrzny jako ocena zarządzania zasobami informatycznymi organizacji
• Audyt wewnętrzny – ocena aktywności organizacji związana z działaniami etycznymi

Metodologia

Każde z podanych zagadnień omawiane jest w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następuje część praktyczna w formie ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt a grupa szkoleniowa wypracuje narzędzia do zastosowania w praktyce.
Szkolenie jest realizowane w formule warsztatowej, angażując w równym stopniu każdego uczestnika. W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Uczestników

Prowadzący

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od ponad 10 lat, pracuje dla Klientów z sektora publicznego, finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.
Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution – organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.
Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.
Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.
Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.
Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Kongresów Zarządzania Ciągłością Działania.
W obszarze zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, komunikacji kryzysowej oraz planów ciągłości działania pracował m.in. dla: Energa S.A., Energa Operator S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., GASPOL S.A., TU Aegon Polska S.A., Stock Polska S.A., Medicover Sp. z o.o., Bank BGŻ S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., PWPW S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kredyt Bank S.A., Grupa BRE Bank S.A., BGŻ S.A., RWE S.A., BOŚ Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Kielcach S.A., Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” S.A., Beskidzki Bank Spółdzielczy S.A.