Menu

Zarządzanie ryzykiem

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni / 12h

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w podziale na 3 lub 4 sesje (3-4 godzinne).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest szczególnie polecane:
• Członkowie Zarządów odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem,
• Managerowie i Właściciele ryzyka,
• Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni,
• Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania
• Liderzy zespołów,
• Doradcy i audytorzy wewnętrzni.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować osoby zarządzające firmą do przeprowadzenia kompleksowej oceny ryzyka w organizacji, a następnie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
Szkolenie wskaże standardy zarządzania ryzykiem, ze szczególnym wskazaniem na ISO 31000.

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w organizacji
a. Czym jest zarządzanie ryzykiem.
b. Metody zarządzania ryzykiem.
c. Podstawowe definicje.

2. Kontekst działania organizacji i interesariusze:
a. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny, analiza interesariuszy, narzędzia identyfikacji ryzyka.
b. Identyfikacja ryzyka w różnych perspektywach.

3. Ocena ryzyka:
a. Identyfikacja zagrożeń.
b. Analiza prawdopodobieństwa i wpływu.
c. Poziom tolerancji ryzyka.
d. Mapa ryzyka.

4. Postępowanie z ryzykiem
a. Metody postępowania z ryzykiem.
b. Plan zarządzania ryzykiem.

5. Komunikacja, konsultacje, monitorowanie i kontrola ryzyka, przeglądy systemu zarządzania ryzykiem, właściciele ryzyk

6. Zarządzanie ciągłością działania jako element procesu zarządzania ryzykiem

Metodyka

Całość szkolenia realizowana jest w formie wykładowo – warsztatowej, każdy element zarządzania ryzykiem jest omawiany i ćwiczony na przykładach.

Korzyści dla uczestników

• usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem,
• zapoznanie się z metodami i podstawowymi definicjami związanymi z zarządzaniem ryzykiem,
• zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji
• zbudowanie umiejętności formowania ustrukturyzowanej metod postępowania z ryzykiem
• Omówienie sposobów postępowania z ryzykiem i jego kontroli.
• Przygotowanie uczestników do prowadzenia projektu wdrożenia ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Informacje organizacyjne

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• elektroniczne, autorskie, materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia CTS
• dostęp do platformy do komunikacji audio, wideo w czasie realizacji szkolenia.

Każda zgłoszona na szkolenie osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Włączona kamera nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, ale korzystanie z kamery jest niezbędne, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.