+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych

22-02-2024 23-02-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1750

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Godziny: 10:00-15:00

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby zobligowane przepisami do składania oświadczeń majątkowych m.in.:  

 • samorządowcy (urząd, gmina, starostwo powiatowe, urząd miasta…), 
 • pracownicy administracji (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, ministerstwa, NIK i KNF…),  
 • służby mundurowe,
 • sędziowie i prokuratorzy,  
 • komornicy, 
 • pracownicy urzędów skarbowych. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki związanej z unikaniem błędów i niewłaściwą interpretacją przepisów regulujących składanie oświadczeń majątkowych.
Szkolenie przygotowuje uczestników do przekazania informacji o posiadanym stanie majątkowym w sposób rzetelny,
 co ogranicza ryzyko popełnienia błędu lub nieświadomego zatajenia stanu faktycznego.
 

Opis szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej; omówienie, case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania.

Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.
Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Praktyczne i teoretyczne informacje na temat prawidłowego sporządzania oświadczeń majątkowych oferują odbiorcom szkolenia wiedzę niezbędną do: 

 • podjęcia właściwych decyzji na etapie wypełniania dokumentu,
 • złożenia dokumentu w odpowiednim czasie 
 • prawidłowego postępowania przy ewentualnej procedurze weryfikacji dokumentu przez organ do tego powołany.

W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego złożenia deklaracji, znajomości konsekwencji w przypadku podania nieprawdziwych informacji lub zatajenia wiedzy o stanie majątkowym oraz procedur postępowania w ww. przypadkach.

Program

DZIEŃ I

„Oświadczenie Majątkowe” w przepisach i w praktyce: 

 • omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych;
 • kto ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych;
 • ogólne zasady składania oświadczeń majątkowych;
 • oświadczenia majątkowe w terminach określających czas na jego złożenie i okres weryfikacji;
 • oświadczenia majątkowe w świetle przepisów wynikających z tzw. „ustawy antykorupcyjnej”.

 Praktyczne aspekty sporządzania „Oświadczenia Majątkowego”: 

 • błędy występujące przy składaniu oświadczeń majątkowych i ich najczęstsze przyczyny;
 • zasady właściwej weryfikacji danych w oświadczeniu majątkowym;
 • składniki majątkowe podlegające obligatoryjnemu wpisaniu w zeznaniu o stanie majątkowym;
 • procedura składania oświadczenia majątkowego w myśl obowiązujących przepisów;
 • procedura składania wyjaśnień, sprostowań i wyjaśnienie ważnych okoliczności związanych z już złożonym oświadczeniem majątkowym.

 Studium przypadku – analiza dokumentu dotyczącego oświadczenia majątkowego z przykładami na pozytywne i negatywne udokumentowanie stanu majątkowego w zakresie posiadania: 

 • trwałych składników materialnych w oświadczeniu majątkowym; 
 • udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • „innych” dochodów;
 • składników mienia ruchomego; 
 • zobowiązań pieniężnych wobec osób i podmiotów gospodarczych.

DZIEŃ II

Weryfikacja „Oświadczenia Majątkowego” w przepisach i praktyce: 

omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych;
• procedura weryfikacji i organy powołane do kontroli oświadczeń majątkowych; 
• sposób postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia o nieprawdziwych informacjach na temat stanu majątkowego; 
• pragmatyka prowadzenia działań kontrolnych w obszarze praw i obowiązków obydwu stron postępowania, dotyczącego ujawnienia nieprawidłowości związanych ze złożonym oświadczeniem majątkowym; 
• projekty i możliwe kierunki zmian w przepisach dotyczących składania oświadczeń majątkowych i posiadanego stanu majątku. 

Studium przypadku – analiza demonstracyjnego oświadczenia majątkowego jako przykład błędnego postępowania przy składaniu deklaracji o stanie posiadanego majątku: 

omówienie mechanizmów złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego;  
• konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego; 
• prawidłowe ustalenie składników majątkowych stanowiące podstawę do podważania danych zawartych w oświadczeniu majątkowym; 
• kompendium wiedzy o stosowaniu dobrych praktyk. 

Wykładowca

Trener CTS z wieloletnią praktyką w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. 

Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej.  

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta – Warszawa ul. Grzybowska 56
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, 
• lunch: dwudaniowy obiad,
• certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo MS TEAMS
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 • na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia (PDF)
22-02-2024 23-02-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 1750