Raport przygotowany przez Kara Connect – partnera projektu.

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez partnera z Islandii – Kara Connect. Raport przedstawia ramy prawne ustawodawstwa islandzkiego oraz założenia i warunki realizacji edukacji pozaszkolnej dla dzieci objętych opieką społeczną, w tym przebywających w rodzinach zastępczych. Raport ten pozwolił partnerom na wybranie tematów materiałów edukacyjnych, objętych projektem Foster. Tematy te zostały poddane dalszym pracom przez partnerów projektu, a o ich wynikach będziemy informować na niniejszej stronie.

Projekt Foster Raport


Pr„FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project benefits from a 74 429,40€ grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

We invite interested parties to read the report prepared by partner from Iceland –  Kara Connect. The report presents the legal framework of Icelandic legislation, the assumptions and conditions for the implementation of extracurricular education for children in social care, including those living in foster families. This report allowed the partners to select the topics of the educational materials covered within Foster project. These topics were subject to further work by the project partners. The results will be presented on this website.

Project Foster Report KaraConnect

Project EOG/21/K4/W/0051 “FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers” funded under the EEA Financial Mechanism 2014-2021 Education Programme.