+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

MoR® Foundation -zarządzanie ryzykiem

Czas trwania: 3 dni

Opis szkolenia

Niniejsze szkolenie prezentuje zasady podejmowania decyzji dotyczących ryzyka strategicznego, ryzyka w programach, ryzyka w projektach oraz ryzyka w perspektywie operacyjnej. Dzięki temu holistycznemu podejściu wszystkie kluczowe zagrożenia i okazje są identyfikowane i oceniane a w konsekwencji można podjąć działania wychodzące im naprzeciw. Szkolenie powinno stać się wartościową odskocznią, wyzwalającą innowacyjności i umożliwiającą przyjęcie solidnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Szkolenie przede wszystkim daje efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – M_o_R® Foundation. Bez szkolenia NIE MOŻNA przystąpić do oficjalnego międzynarodowego egzaminu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób budujących solidne ramy kompetencji w zakresie zarządzania projektami, jak i chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem, które:
• chcą poznać, zrozumieć i zastosować w swojej organizacji sprawdzoną na całym świecie metodykę zarządzania ryzykiem
• zarządzają projektami (w dowolnej branży, dowolnym typie oraz wielkości organizacji – zarówno mikro, małej, średniej czy dużej firmie)
• biorą udział lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych
• są odpowiedzialne za decyzje strategiczne związane z ryzykiem w projekcie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wspomóc jego uczestników we wdrożeniu efektywnych zasad zarządzania ryzykiem. Zasady te pomogą podejmować przemyślane decyzje, dotyczące ryzyka mogącego oddziaływać na cele zarówno strategiczne, jak i te dotyczące programów, projektów i działalności operacyjnej.
Szkolenie udostępnia rodzaj schematu łączącego w całość pryncypia, metodyczne podejście i zbiór wzajemnie powiązanych procesów zarządzania ryzykiem, wraz z odwołaniami do szczegółowych źródeł na temat różnych specjalnych zastosowań i technik. Ponadto szkolenie oferuje wskazówki, jak w zależności od natury celów obarczonych rozważanym ryzykiem, powyższe pryncypia, podejście i procesy powinny być wdrożone, przeglądane i stosowane.

Program

Dzień 1

• Podstawowe pojęcia M_o_R
• Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem
• Co to jest ryzyko?
• Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest to takie ważne?
• Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej
• Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane
• Powiązanie M_o_R z innymi standardami
• Definicje podstawowych pojęć
• Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem)
• Zgodność z celami
• Dopasowanie do kontekstu
• Zaangażowanie interesariuszy
• Jasne reguły
• Wsparcie w procesie podejmowania decyzji
• Ciągle doskonalenie
• Wspierająca kultura
• Wymierne efekty
• Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry)
• Polityka zarządzania ryzykiem
• Opis procesu zarządzania ryzykiem
•Strategia zarządzania ryzykiem
• Rejestr Ryzyka
• Rejestr Zagadnień
• Plan rozwoju zarządzania ryzykiem
• Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem
• Plany reakcji na ryzyko
• Raporty dotyczące stanu ryzyka

Dzień 2

• Proces zarządzania ryzykiem
• Idea procesu
• Podstawowe bariery w jego realizacji
• Komunikacja
•Identyfikacja kontekstu i Ćwiczenie 1
• Identyfikacja ryzyka i Ćwiczenie 2
• Ocena zagrożeń i okazji i Ćwiczenie 3
• Ocena skumulowanego wpływu i Ćwiczenie 4
• Planowanie działań adresujących ryzyko i Ćwiczenie 5
• Wdrożenie działań adresujących ryzyko
• Wdrożenie i przeglądy
• Przyjęcie pryncypiów
• Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem
• Pomiar efektów
• Pokonywanie powszechnych barier
• Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian

Dzień 3

• Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych
• Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów
• Perspektywa programów w kontekście pryncypiów
• Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów
• Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów
•Uzyskiwanie wartości dodanej
• Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami
• Role i odpowiedzialności
• Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys)
• Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej
• Zarządzanie incydentem i w kryzysie
• Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy
• Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną
• Zarządzanie ryzykiem finansowym
• Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska
• Zarządzanie ryzykiem z wiązanym z reputacją
• Zarządzanie ryzykiem kontraktowym
• Rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację.
• Egzamin Foundation.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe,  sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • akredytowany podręcznik
  • egzamin
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: akredytowany trener
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe  są w języku polskim.