+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Profilaktyka kontrwywiadowcza w relacji biznesowej dla obszaru krajów Europy Wschodniej i Azji

Kategoria:

Kategoria szkoleniaBezpieczeństwo / Identyfikacja przestępczości o charakterze międzynarodowym / Eliminacja zjawisk przestępczych / Przestępczość gospodarcza / Dobre praktyki /  Analiza ryzyka.

Studium przypadku – na przykładzie wybranych spraw omówienie „lokowania” podmiotu gospodarczego w działanie o charakterze zorganizowanej przestępczości.

Czas trwania: 2 dni

w godzinach 10:00-15:00

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników i menadżerów oraz osób pełniących funkcje nadzorcze w pionach zakupów, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa w firmach/organizacjach posiadających relacje biznesowe w krajach Europy Wschodniej i Azji.

Przekazywana na szkoleniu wiedza jest niezbędna dla osób, które są odpowiedzialne za stworzenie odpowiednich procedur dla podległych zespołów. Pozyskane informacje pomogą zdefiniować i ukierunkować czynności na identyfikowanie przyczyn występowania zjawisk niepożądanych oraz wskażą skuteczne sposoby ograniczenia i w konsekwencji eliminacji  zjawisk niepożądanych występujących w prywatnym obrocie gospodarczym.

Praktyczna i teoretyczna wiedza na temat zachowań negatywnych związanych z przestępczością gospodarczą ma za zadanie uświadomić i przygotować odbiorców szkolenia do podjęcia właściwych decyzji na każdym etapie kontaktu z przedmiotowym zagrożeniem. 
W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego rozpoznania szkodliwego działania, podjęcia skutecznych czynności i unikania negatywnych skutków w wyniku których można narazić podmiot gospodarczy na straty i odpowiedzialność karną lub finansową.

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy praktycznej poprzez  case study i interaktywny warsztat oparty na pragmatyce dotychczas prowadzonych przez organy ścigania czynności w ujęciu konsekwencji prawno–karnych a także finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione jak i dla firm uczestniczącym nieświadomie w zdażeniu.

Szkolenia oparte jest na doświadczeniu i wiedzy z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym zarówno na etapie  identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia w ujęciu wyroków sądów, strat wizerunkowych oraz podjętych działań naprawczych. 

Program szkolenia

DZIEŃ I

Charakterystyka regionu oraz możliwych działań negatywnych ze strony środowisk przestępczych, współpraca ze służbami oraz organami ścigania;

– przyczyny występowania przestępstw i działań negatywnych.

– omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.

– zjawiska determinujące powstawanie i funkcjonowanie przestępczości zorganizowanej z omówieniem czynników sprzyjających ich rozwojowi.

– skuteczne metody ograniczenia przestępczości i zachowań negatywnych poprzez wprowadzenie spójnych procedurach wewnętrznych.

Charakterystyka instytucji gospodarczej i charakter relacji kapitałowych mogących sprzyjać powstaniu zagrożeń i ryzyk polegających na podatności na przestępstwa pospolite, lub zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną np. „karuzele podatkowe”, wyłudzenia środków przy „piramidach finansowych” itd.;

– budowanie świadomości zagrożeń występowania przestępstw oraz „systemu szybkiej”  reakcji na sygnały o nieprawidłowościach – prezentacja schematów i dobrych praktyk.

– omówienie zagrożeń przestępczością w organizacji w odniesieniu do aktualnej sytuacji  gospodarczej.

Charakterystyka potencjalnego zagrożenia o charakterze przestępczym i optymalny sposób reakcji we właściwym horyzoncie czasowym, który pozwoli na uniknięcie kłopotów natury prawnej i finansowej;

– formy i metody ujawniania przestępstw.

– symptomy wskazujące na występowanie niepożądanych zachowań w obszarze aktywności gospodarczej.

– sposób postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o uzasadnionym  podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze gospodarczym – postępowanie  wewnętrzne a kontakt z organami ścigania.

– prowadzenie działań własnych firmy i ich możliwe skutki pozytywne i negatywne.

– współpraca z organami ścigania na poszczególnych etapach ujawnienia przestępstwa.

Case study – analiza przypadków wystąpienia zdarzenia o charakterze negatywnym

– prezentacja przykładów wystąpienia przestępstwa korporacyjnego związanego z  „procedurą zakupową” z omówieniem jego genezy, przebiegu i konsekwencji dla osób  działających na szkodę firmy.

– realizacja najważniejszych działań w zakresie obiegu informacji, zabezpieczenia  materiału dowodowego i podjętych czynności w trybie tzw. „niecierpiącym zwłoki”.

– omówienie kompetencji przełożonego związanych z postępowaniem po wystąpieniu  zdarzeń o charakterze korupcyjnym i podjęcie współpracy z organami ścigania.

– ewentualne konsekwencje oraz dobre praktyki w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych w organizacji.

  DZIEŃ II

 Taktyki i techniki manipulacji wykorzystywane przez grupy przestępcze oraz metody przeciwdziałania i stosowania profilaktyki zabezpieczenia kontrwywiadowczego w relacji biznesowej;

– pojęcie i źródła „specjalizacji” w obszarze aktywnego  działania przestępczego związanego z dużymi podmiotami gospodarczymi.

– omówienie metod i pojęć związanych z działaniami sprawców przestępstw o charakterze zorganizowanym, które mogą wskazywać na działania przestępcze np. „przebierańcy”.

– sposób postępowania w ujęciu czasowym i minimalizowanie skutków działań przestępczych.

– zabezpieczenie materiału dowodowego oraz działania własne z ujęciem ich w przepisach i prawach pokrzywdzonego.

 Podstawy prewencji zachowań w celu uniknięcia cyberataku i bank dobrych praktyk w przypadku zachowań procedury „powłamaniowej”;

– podstawowe pojęcia i sposoby działania sprawców.

– zjawiska determinujące występowanie zachowań negatywnych o takim charakterze.

– ponadpaństwowy charakter zorganizowanej przestępczości i „potencjał” kradzieży „danych wrażliwych” oraz „poufnych”.

– sygnały mogące mieć znaczenie dla wczesnej diagnozy i zapobieganie działaniom o charakterze zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

– właściwa i adekwatna reakcja w celu uniknięcia konsekwencji prawno–karnych oraz wizerunkowych dla podmiotu gospodarczego.

Minimalizacja zagrożeń i procedury kontrwywiadowcze – „krok po kroku”;

– omówienie działań stanowiących „podstawę” do działań profilaktycznych.

– wskazanie na poszczególne role w organizacji.

– możliwości przeciwdziałania na etapie przed dokonaniem przestępstwa i zakres działań,  w którym może się „poruszać” firma, a możliwości jakie  posiadają organy ścigania.

– bank dobrych praktyk i omówienie konsekwencji dla poszczególnych osób i podmiotów.

Zamówienia publiczne w obrocie zagranicznym – potencjalne zagrożenia przestępcze (w tym korupcyjne) ze wskazaniem na „red flags” oraz sposoby właściwej reakcji na zagrożenia;

– podstawowe pojęcia i sposoby działania sprawców.

– zjawiska determinujące występowanie zachowań negatywnych o takim charakterze.

– wyciek „danych wrażliwych” oraz właściwa profilaktyka w zakresie wycieku danych i szpiegostwa gospodarczego.

– sygnały mogące mieć znaczenie dla wczesnej diagnozy i zapobieganie działaniom o przedmiotowym charakterze.

– właściwa i adekwatna reakcja w celu uniknięcia konsekwencji prawno – karnych oraz wizerunkowych dla podmiotu gospodarczego.

WYKŁADOWCA

Trener CTS z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.  Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej. Trener ma również w swojej karierze zawodowej osiągnięcia w stosowaniu efektywnej relacji z pokrzywdzonymi i potrafi wskazać właściwe zachowania dla określonych zachowań tak by unikać negatywnych konsekwencji i strat finansowych związanych z działaniami przestępczymi.

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta – Warszawa ul. Grzybowska 56
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, 
• lunch: dwudaniowy obiad,
• certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo MS TEAMS
  • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
  • na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia (PDF)