Warsztaty upowszechniające rezultaty projektu Foster pt.:”Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Kolejnym etapem realizacji projektu Foster było zorganizowanie 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie warsztatów pt. „Jak sobie radzić w życiu, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie. Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”. Projekt jest realizowany przez trzy firmy – Partnerów z dwóch krajów – Islandii (Kara Connect) oraz Polski (Case Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych i CTS Customized Training Solutions). Projekt współfinansowany jest z funduszy państw: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym ADN, przy ulicy Grzybowskiej 56. Wydarzenie to dotyczyło promocji i wdrażania rezultatów powstałych dotychczas w projekcie.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, wychowawcy i opiekunowie domów dziecka oraz przedstawiciele władz odpowiedzialnych za wdrażanie polityk społecznych i włączających. Celem spotkania była promocja oferty edukacyjnej wśród grupy docelowej projektu, wzmocnienie edukacji włączającej oraz edukacji w systemie opieki społecznej dla młodzieży, promocja współpracy międzynarodowej oraz podniesienie umiejętności przedstawicieli domów dziecka w skutecznym wdrażaniu materiałów edukacyjnych wśród wychowanków.

Podczas spotkania realizowane były następujące tematy:
• Wsparcie projektu FOSTER dla instytucji wychowawczo-opiekuńczych i możliwości wykorzystania rezultatów projektu w codziennej pracy edukacyjnej.
• Obecność dzieci w sieci – problemy i możliwe rozwiązania.
• Dbanie o równowagę pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistością.
• Dobre cyfrowe nawyki zgodnie z Pozytywną Dyscypliną – zasady i ich wdrażanie.
• Nauka bezpiecznego i świadomego poruszania się po internetowym świecie.

Część merytoryczną została zaprezentowana przez trenerkę – ekspertkę Beatę Sobczyk, która podzieliła się swoją wiedzą dzieląc wykład na trzy moduły:
1. Czy warto się przejmować cyfrowym wychowaniem?
• czym właściwie jest cyfrowe wychowanie
• jakie wyzwania stoją przed cyfrową rodziną
• jakie cele wychowawcze ma cyfrowy rodzic/opiekun/wychowawca
• jak zachować autorytet w cyfrowym świecie
2. Kiedy limit czasu tylko frustruje, czyli jak odciągać dzieci od ekranów?
• dlaczego tak ciężko odciągnąć dzieci od ekranów
• dlaczego to tak ważne stawiać granice w korzystaniu z e-mediów
• jakie mamy narzędzia do ustalania limitów i jak je wybierać jak skutecznie ustalać zasady ekranowe i czego powinny dotyczyć
3. Cyfrowe nawyki, czyli jak wychować bezpiecznego, świadomego i mądrego użytkownika sieci.
• czym są cyfrowe nawyki
• jak dbać o cyfrową higienę
• jakie i jak skutecznie budować cyfrowe nawyki

Kolejnym etapem warsztatów było przestawienie i omówienie głównego celu projektu Foster, czyli oferty edukacyjnej skierowanej do wychowanków domów dziecka w celu poprawy ich umiejętności życiowych, niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym, szybko rozwijającym się cyfrowo świecie oraz do wychowawców dzieci w domach dziecka, które wprowadzają w tematykę szkoleń dla podopiecznych i wskazują możliwe sposoby prowadzenia nauki, w tym z wykorzystaniem narzędzi technologicznych.

Powstałe materiały edukacyjne dotyczą pięciu, starannie wyselekcjonowanych na podstawie analizy potrzeb wychowanków i wychowawców tematów szkoleń:
1. Cyfrowy ślad i tożsamość
2. Prywatność i bezpieczeństwo
3. Relacje i komunikacja
4. Mowa nienawiści, hejt
5. Zarządzanie finansami

Materiały dla wychowanków obejmują: grafiki, infografiki, filmiki, quizy, a także konspekty na każdy temat. Materiały dla wychowawców to zestaw, na który składają się: instrukcja, scenariusze szkoleń (po 3 na każdy temat), filmy instruktażowe oraz podręcznik.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej projektu https://cts.com.pl/foster/. Można z nich korzystać bezpłatnie, nie jest wymagane również logowanie. Materiały można pobierać, zachowywać na swoich nośnikach informacji, przetwarzać i modyfikować, z zachowaniem informacji o projekcie, w ramach którego zostały stworzone.

Spotkanie było udane i owocne, uczestnicy udzielili jedynie pozytywnych opinii na temat organizacji oraz wysłuchanych wykładów. Istotnym elementem warsztatów była wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń między osobami na warsztacie a prowadzącymi. Uczestnicy wykazywali również żywe zainteresowanie ofertą materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie projektu i możliwością bezpłatnego wykorzystania ich do pracy z podopiecznymi.

Warsztaty promocyjne zostały przeprowadzone i zrealizowane według planu oraz ku satysfakcji obu stron, zarówno uczestników, jak i prowadzących szkolenie.

Workshop entitled: „How to cope in everyday life using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”

Pr„FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project benefits from a 74 429,40€ grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

The next stage of the Foster project was the organization of a workshop on April 14, 2023 in Warsaw entitled „How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”. The project is implemented by three companies – Partners from two countries – Iceland (Kara Connect) and Poland (Case Center for Social and Economic Analysis and CTS Customized Training Solutions). The project is co-financed by Iceland, Liechtenstein and Norway. The meeting took place at the ADN Conference Center, 56 Grzybowska Street. This event concerned the promotion and implementation of the results created so far in the project.

The meeting was attended by headmasters, educators and caregivers of foster homes as well as representatives of authorities responsible for the implementation of social and inclusive policies. The aim of the meeting was to promote the educational offer among the target group of the project, strengthen inclusive education and education in the social care system for young people, promote international cooperation and improve the skills of representatives of foster homes in the effective implementation of educational materials among teenagers.

During the meeting, the following topics were implemented:
• Support of the FOSTER project for educational and care institutions and the possibility of using the results of the project in everyday educational work.
• Children’s online presence – problems and possible solutions.
• Striking a balance between the digital world and reality.
• Good digital habits according to Positive Discipline – rules and their implementation.
• Learning to navigate the online world safely and consciously.

The substantive part was presented by the trainer – expert Beata Sobczyk, who shared her knowledge by dividing the lecture into three modules:
1. Is it worth worrying about digital education?
What exactly is digital education
What are the challenges facing the digital family
What are the parent’s/guardian’s/educator’s educational goals?
How to maintain authority in the digital world
2. When the time limit only frustrates, or how to pull children away from screens?
Why it’s so hard to pull kids away from screens
Why it’s so important to set boundaries in the use of e-media
What tools we have to set limits and how to choose them, how to effectively set screen rules and what they should apply to
3. Digital habits, or how to raise a safe, conscious and wise network user.
What are digital habits
How to take care of digital hygiene
What and how to effectively build digital habits

The next stage of the workshop was to present and discuss the main goal of the Foster project – an educational offer addressed to teenagers in foster homes in order to improve their life skills necessary to function in today’s rapidly developing digital world, and to caregivers, who introduce the subject of training for children and indicate possible ways of conducting learning, including the use of technological tools.

The resulting educational materials concern five training topics carefully selected on the basis of an analysis of the needs of teenagers and caregivers:
1. Digital footprint and identity
2. Privacy & Security
3. Relationships and communication
4. Hate speech
5. Financial management

Educational materials for teenagers include: graphics, infographics, videos, educational games and training packages. Materials for caregivers are a set consisting of: instruction, scenarios (3 on each topic), training templates and a Manual.

All materials are available on the https://cts.com.pl/foster/ – project website. They can be used free of charge, and no login is required. Materials can be downloaded, stored on their information carriers, processed and modified, while preserving information about the project under which they were created.

The meeting was fruitful; the participants gave only positive opinions about the organization and listened to the lectures. An important element of the workshop was the mutual exchange of experiences and observations between the people in the workshop and event speakers. Participants also showed keen interest in the offer of educational materials placed on the project website and the possibility of using them free of charge to work with the mentees. Promotional workshops were conducted and implemented according to the plan and to the satisfaction of both parties, both participants and representatives of CTS.