Zapraszamy do lektury Przewodnika „Przewodnik dla wychowawców oraz nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży”

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

W ramach projektu FOSTER partner z Polski – CASE Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych, we współpracy z partnerami : CTS Customized Training Solutions oraz Kara Connect z Islandii stworzył Przewodnik „Jak uczyć o nowych technologiach. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży”

Przewodnik to unikatowy zbiór wskazówek metodologicznych odnoszących się do zawartości materiałów edukacyjnych, opracowanych  w trakcie wdrażania oferty wypracowanej w projekcie FOSTER – pierwszej w Polsce oferty skierowanej do wychowawców domów dziecka, która dotyczy korzystania z cyfrowych technologii w życiu codziennym.

Badania wskazują, że nastolatki korzystają z sieci samodzielnie już od 7 roku życia, a 96% z nich korzysta z Internetu każdego dnia. Jednocześnie coraz więcej codziennych spraw można załatwić online, a nowe technologie wpływają na nasze działania i procesy decyzyjne, czego nie zawsze jesteśmy świadomi. Blisko 40% uczniów w Polsce uważa, że edukacja szkolna nie przygotowuje ich do funkcjonowania w świecie opartym na nowoczesnych technologiach. Młodzi ludzie, którzy przebywają w domach dziecka mają jeszcze bardziej ograniczone możliwości nabycia tej kluczowej wiedzy, bo nie uczestniczą w życiu współczesnej (cyfrowej) rodziny i nie obserwują rodziców w załatwianiu codziennych spraw z wykorzystaniem cyfrowych technologii. Przewodnik powstał, by opiekunowie mogli przekazać niezbędną wiedzę oraz by pomogli młodym ludziom zbudować umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w świecie cyfrowym. To z kolei, w dłuższej perspektywie przełoży się na ich lepszy, bardziej pewny start w dorosłość. Przewodnik to narzędzie zbudowane dla opiekunów, które pozwoli na usystematyzowanie ich wiedzy i wykorzystania jej do celów poprawy jakości edukacji.

Z Przewodnika opiekunowie dowiedzą się jak rozmawiać z dziećmi na temat cyberbezpieczeństwa, jak sprawić by były odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami. W Przewodniku zostały również omówione rodzaje zagrożeń czyhających na młodych ludzi w Internecie. Materiały stworzone w ramach projektu FOSTER poruszają niektóre z tych kwestii. Zostały one podzielone na następujące działy: cyfrowy ślad i tożsamość, prywatność i bezpieczeństwo, relacje i komunikacja, mowa nienawiści hejt, zarządzanie finansami. W każdym z modułów zostały przybliżone zagrożenia i pułapki, jakich należy unikać podczas korzystania z Internetu. Zostały przedstawione konkretne przykłady zachowań prowadzących do niepożądanych konsekwencji. Przeanalizowano określone przypadki oszustw online, które pozwolą dzieciom zrozumieć, jakie są techniki stosowane przez przestępców i jakie mogą być skutki nieostrożnego postępowania.

Z Przewodnika będą mogli skorzystać nie tylko opiekunowie z domów dziecka, ale także nauczyciele na każdym etapie edukacji, specjaliści, rodzice, terapeuci – edukatorzy.

Przewodnik jest dostępny na stronach partnerów w językach polskim i angielskim, bezpłatnie i bez logowania. Zapraszamy do przeczytania! Link do publikacji: TUTAJ

We invite you to read the Guidebook „How to teach about new technologies. A guidebook for educators and teachers of empowered youth”

Pr„FOSTER – How to cope in everyday life, using digital technologies wisely? Educational toolkit for teenagers in foster homes and their caregivers”, a project benefits from a 74 429,40€ grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

As part of the FOSTER project, a partner from Poland – CASE Center for Social and Economic Analysis, in cooperation with partners: CTS Customized Training Solutions and Kara Connect from Iceland, created a Guidebook „How to teach about new technologies. A guide for educators and teachers of empowered youth”

The Guide is a unique set of methodological guidelines relating to the content of educational materials, developed during the implementation of the offer developed in the FOSTER project – the first offer in Poland addressed to caregivers of Foster homes, which concerns the use of digital technologies in everyday life.

Research conducted that teenagers use the Internet independently since the age of 7, and 96% of them use the Internet every day. At the same time, more and more everyday matters can be done online, and new technologies affect our actions and decision-making processes, which we are not always aware of. Nearly 40% of students in Poland believe that school education does not prepare them to function in a world based on modern technologies. Young people who stay in Foster homes have even more limited opportunities to acquire this key knowledge, because they do not participate in the life of a modern (digital) family and do not observe their parents in dealing with everyday matters using digital technologies. The Guide was created so that caregivers can provide the necessary knowledge and help young people build the skills needed to function efficiently in the digital world. This, in turn, in the long run will translate into a better, more confident start in adulthood. The Guide is a tool built for caregivers that will allow them to systematize their knowledge and use it to improve the quality of education.

From the Guide, caregivers will learn how to talk to children about cybersecurity, how to make them responsible digital citizens. The Guide also discusses the types of risks lurking for young people on the Internet. The materials created in the FOSTER project address some of these issues. They have been divided into the following sections: digital footprint and identity, privacy and security, relations and communication, hate speech, financial management. In each of the modules, the dangers and pitfalls to be avoided when using the Internet have been approximated. Specific examples of behaviors leading to undesirable consequences are presented. Exact cases of online fraud have been analysed to help children understand what the techniques used by criminals are and what the consequences of careless behaviour can be.
The Guide is available not only to caregivers from Foster homes, but also to teachers at every stage of education, specialists, parents, therapists – educators.

The Guide is available on the partners’ websites in Polish and English, free of charge and without logging in. We invite you to read! Below there is a link to the publication: HERE