PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager

15-05-2019 17-05-2019 Warszawa
Cena netto: 3300

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Menedżerowie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Członkowie zespołu ds. Bezpieczeństwa informacji.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, zgodność i ryzyko w organizacji.
Osoby wdrażające ISO / IEC 27001, dążące do zgodności z ISO / IEC 27001 lub zaangażowane w program zarządzania ryzykiem.
Konsultanci IT.
Specjaliści IT.
Oficerowie bezpieczeństwa informacji.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie Risk Manager ISO / IEC 27005 (PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager) umożliwia rozwinięcie kompetencji w zakresie procesu zarządzania ryzykiem związanego ze wszystkimi zasobami, mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa informacji, przy użyciu standardu ISO / IEC 27005. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie metod oceny ryzyka, takich jak OCTAVE, EBIOS, MEHARI i zharmonizowany TRA. Ten kurs odpowiada procesowi wdrażania ram ISMS przedstawionych w normie ISO / IEC 27001.

Cele szkolenia

Po zrozumieniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO / IEC 27005, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat “PECB Certified ISO / IEC 27005 Risk Manager”. Posiadając Certyfikat PECB Risk Manager, poświadcza się niezbędne umiejętności i wiedzę, aby przeprowadzić optymalną ocenę ryzyka bezpieczeństwa informacji i zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa informacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Sesje wykładowe ilustrowane są przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Uczestnicy szkoleń proszeni są o przyniesienie ze sobą komputerów (materiały są elektroniczne).

Wymagania:
Podstawowe zrozumienie normy ISO / IEC 27005 oraz kompleksowa wiedza na temat oceny ryzyka i bezpieczeństwa informacji.
Szkolenia poprzedzające:
Podstawy ISO 27001 »
Podstawy ISO/IEC 27005 »

Program

• Zrozumienie powiązań pomiędzy zarządzaniem ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji, a kontrolą bezpieczeństwa
• Zapoznanie się z koncepcjami, podejściami, metodami i technikami, które umożliwiają efektywny proces zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO / IEC 27005
• Poznanie, jak interpretować wymagania normy ISO / IEC 27001 w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
• Nabycie kompetencji, aby skutecznie doradzać organizacjom w zakresie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
• Egzamin – 2 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie, program zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO / IEC 27005

Dzień 2
Identyfikacja i ocena ryzyka, działania naprawcze, akceptacja, komunikacja i nadzór zgodnie z ISO / IEC 27005

Dzień 3
Przegląd różnych metod oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji i egzamin certyfikujący

15-05-2019 17-05-2019 Warszawa
Cena netto: 3300